Rezýume (CV) näme, nädip ýazmaly?

Häzirki zaman bäsdeşlik dünýäsinde, iş ýüztutmalarynda tapawutlanmak üçin berk rezýumäniň bolmagy öňküsinden…

Ýazan Gorogly.com
Howa Maglumaty
23°C
Ашхабад
облачно с прояснениями
23° _ 23°
56%
2 km/h

Bizi yzarla

Kategoriýalary açyň

BÜTINDÜNÝÄ AZYK HOWPSUZLYGYNYŇ GÜNI

Bütindünýä azyk howpsuzlygynyň güni 2019-njy ýyldan bäri her ýylyň 7-nji iýunynda bellenilip…

Ýazan Gorogly.com

Insulda garşy täze derman döredildi

Neuro-Innovators kompaniýasynyň (ABŞ) biotehnologiýa gözlegçileri, Spalding reabilitasiýa hassahanasy bilen bilelikde insulty bejermek…

Ýazan Gorogly.com

AKYLLY SAGLYK KAMERASY

SBER kompaniýasy hassalaryň özbaşdak anyklaýyş işlerini geçirmek üçin Akylly saglyk kamerasyny işläp düzdi.…

Ýazan Gorogly.com

Gan basyşyny peseldýän gök önümler we miweler

Moskwa döwlet bilim uniwersitetiniň tebigy ylymlar fakultetiniň dekanynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji…

Ýazan Gorogly.com

BÜTINDÜNÝÄ TEMMÄKÄ GARŞY GÖREŞ GÜNI

Bütindünýä temmäkä garşy göreş güni her ýylyň maý aýynyň 31-inde giňden bellenilýär.…

Ýazan Gorogly.com

Bütindünýä demgysma we allergiýa garşy göreşmek güni

Bütindünýä demgysma we allergiýa garşy göreşmek güni Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan…

Ýazan Gorogly.com

INJIRIŇ ADAM SAGLYGYNA PEÝDASY

Injiriň miwesi witaminlere we minerallara baýdyr, düzüminde kaliý, kalsiý, fosfor, magniý, demir,…

Ýazan Gorogly.com

Görüş implanty döredildi

Şwesiýanyň we Gollandiýanyň uniwersitetlerinden ýewropaly alymlar mikroskopiki görüş implanty döretdiler. Bu gözleg…

Ýazan Gorogly.com
Bu ýer siziň üçin niýetlenendir!
Bu ýeri öz iş ýeriňizi we iş profiliňizi tanatmak üçin ulanyp bilersiňiz.
- Mahabat -

Gollandiýa barada gyzykly maglumatlar

Amsterdam, Gollandiýanyň iň meşhur şäherleriň biridir. Bu ýerde 200-den gowrak dürli milletiň wekilleri ýaşaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň 2017-nji ýyldaky hasabatynda laýyklykda Gollandiýa dünýäniň iň bagtly ýurtlaryň 6-njy sanawyna girdi. Amsterdamyň arzan şäher…

Ýazan Gorogly.com

HALKARA PARAHATÇYLYGY GORAÝJYLARYŇ GÜNI

2002-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasy (57/129) karary bilen 29-njy maýy Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara parahatçylygy goraýjylaryň güni diýip yglan etdi.  Soňky ýyllarda ony her ýyl üýtgeýän umumy mowzuk bilen birleşdirilen wakalar bilen…

Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -

«Türkmendeňizderýaýollary» agentligine täze ýolbaşçy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Annadurdy Erkinowiç Kösäýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygy wezipesinden boşatmak hakynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2024-nji…

Ýazan Gorogly.com 120 Görüldi

Ýazyjylary yzarlaň

Allanur Tyllayew 15 Makalalar
Gorogly.com 910 Makalalar
- Mahabat -

Rezýume (CV) näme, nädip ýazmaly?

Häzirki zaman bäsdeşlik dünýäsinde, iş ýüztutmalarynda tapawutlanmak üçin berk rezýumäniň bolmagy öňküsinden…

Ýazan Gorogly.com

Aşgabatda “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forum we sergi geçiriler

2024-nji ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we…

Ýazan Gorogly.com

HALKARA ARHIW GÜNI

Her ýylyň 9-njy iýunynda bellenilýän Halkara arhiw güni, 2007-nji ýylyň noýabr aýynda…

Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki 40 sany desga satuwa çykarylýar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki 40 sany desgany satmak boýunça…

Ýazan Gorogly.com

AŞTU-nyň “Call centre” hyzmaty işewürligi ösdürmäge gönükdirilendir

Aşgabat şäher telefon ulgamy "Call centre" hyzmatyndan peýdalanmagy teklip edýär. Bu hyzmat…

Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilik nähili maliýeleşdirilýär?

“Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 13-nji maddasyna laýyklykda…

Ýazan Gorogly.com

Wideo mahabatlarynyň tutýan orny we täsiri

Sanly marketing dünýäsinde wideo mahabatlary mahabatyň iň täsirli we özüne çekiji görnüşleriniň…

Ýazan Gorogly.com

Telekeçilik näme? Telekeçilerde bolmaly häsiýetler

Ýakynda täze kompaniýalaryň, önümleriň we dürli hyzmatlaryň döränligini görýäris. Häzirki zaman dünýäsinde…

Ýazan Gorogly.com

Instagram mahabaty

Instagram mahabaty näme? Instagram mahabaty, mahabat berijilere uly ulanyjylara ýetmäge mümkinçilik berýän…

Ýazan Gorogly.com