Howa Maglumaty
35°C
Ашхабад
переменная облачность
35° _ 35°
34%
6 km/h
Вт
38 °C
Ср
39 °C
Чт
40 °C
Пт
39 °C
Сб
42 °C

Bizi yzarla

Kategoriýalary açyň

Çaýyň peýdasy we zyýany

Çaý - özüniň meşhurlygy boýunça suwdan soňra ikinji orny eýeleýär. Emma gök…

Ýazan Gorogly.com

Gawun has peýdalymy ýa-da garpyz?

Lukman we horlanmak boýunça hünärmen Pawel Isanbaýew gawunyň we garpyzyň haýsynyň oňyn…

Ýazan Gorogly.com

Aloe owadanlygyň we saglygyň binýady

Aloe deri üçin ajaýyp nemlendiriji. Gelde epidermisiň çuň gatlaklaryna aralaşýan we nemlendirýän…

Ýazan Gorogly.com

Ýokary okuw jaýlaryna dalaşgärler üçin saglyk öýleri

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA! Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2024-nji ýylda okuwa…

Ýazan Gorogly.com

Bluetooth nauşnikleri saglygymyza hakykatdanam zyýanlymy?

Bluetooth nauşniklerini ulananyňyzda saglygyňyza howp salýarsyňyz diýip pikir edip gördüňizmi? Şeýle bolsa,…

Ýazan Gorogly.com

BÜTINDÜNÝÄ AZYK HOWPSUZLYGYNYŇ GÜNI

Bütindünýä azyk howpsuzlygynyň güni 2019-njy ýyldan bäri her ýylyň 7-nji iýunynda bellenilip…

Ýazan Gorogly.com

Insulda garşy täze derman döredildi

Neuro-Innovators kompaniýasynyň (ABŞ) biotehnologiýa gözlegçileri, Spalding reabilitasiýa hassahanasy bilen bilelikde insulty bejermek…

Ýazan Gorogly.com

AKYLLY SAGLYK KAMERASY

SBER kompaniýasy hassalaryň özbaşdak anyklaýyş işlerini geçirmek üçin Akylly saglyk kamerasyny işläp düzdi.…

Ýazan Gorogly.com
Bu ýer siziň üçin niýetlenendir!
Bu ýeri öz iş ýeriňizi we iş profiliňizi tanatmak üçin ulanyp bilersiňiz.
- Mahabat -

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagyny ýazgardy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň 45-nji Prezidenti Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly habary Türkmenistanda uly howatyrlanma bilen kabul edilendigi barada habar berýär. Türkmen tarapy güýç ulanmak boýunça bu hereketi aýgytly…

Ýazan Gorogly.com

Türkiýäniň “Türksat 6A” hemrasy kosmosa uçuryldy!

Türkiýäniň täze emeli hemrasy “Türksat 6A” uly dabara bilen kosmosa uçuryldy.

Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -

Masud Pezeşkian Eýranda geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Reformistleriň tarapyndan çykyş edýän dalaşgär, Eýran Yslam Respublikasynyň öňki saglyk ministri Masud Pezeşkian Eýranyň prezidentligi üçin geçirilýän nobatdan daşary saýlawlaryň ikinji tapgyrynda ýeňiş gazandy. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Saýlaw…

Ýazan Gorogly.com 48 Görüldi

Ýazyjylary yzarlaň

Allanur Tyllayew 15 Makalalar
Gorogly.com 973 Makalalar
- Mahabat -

Gazçylaryň zähmet üstünligi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gazçylary hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletimizde tebigy gazyň…

Ýazan Gorogly.com

Rezýume (CV) näme, nädip ýazmaly?

Häzirki zaman bäsdeşlik dünýäsinde, iş ýüztutmalarynda tapawutlanmak üçin berk rezýumäniň bolmagy öňküsinden…

Ýazan Gorogly.com

Aşgabatda “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forum we sergi geçiriler

2024-nji ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we…

Ýazan Gorogly.com

HALKARA ARHIW GÜNI

Her ýylyň 9-njy iýunynda bellenilýän Halkara arhiw güni, 2007-nji ýylyň noýabr aýynda…

Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki 40 sany desga satuwa çykarylýar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki 40 sany desgany satmak boýunça…

Ýazan Gorogly.com

AŞTU-nyň “Call centre” hyzmaty işewürligi ösdürmäge gönükdirilendir

Aşgabat şäher telefon ulgamy "Call centre" hyzmatyndan peýdalanmagy teklip edýär. Bu hyzmat…

Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilik nähili maliýeleşdirilýär?

“Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 13-nji maddasyna laýyklykda…

Ýazan Gorogly.com

Wideo mahabatlarynyň tutýan orny we täsiri

Sanly marketing dünýäsinde wideo mahabatlary mahabatyň iň täsirli we özüne çekiji görnüşleriniň…

Ýazan Gorogly.com

Telekeçilik näme? Telekeçilerde bolmaly häsiýetler

Ýakynda täze kompaniýalaryň, önümleriň we dürli hyzmatlaryň döränligini görýäris. Häzirki zaman dünýäsinde…

Ýazan Gorogly.com