AI

Google Terjime täze aýratynlyklary alýar

Google Terjime programmasynyň interfeýsini täzeläp başlady. Netijede, kompaniýa çäkli mukdarda ulanyjy bilen täze interfeýsi synagdan geçirýär.

Google-yň meşhur terjime programmasy Google Translate internetde we Terjime programmasy tarapynda yzygiderli täzelenmegini dowam etdirýär. Bu nukdaýnazardan, ýaňy-ýakynda çykan 7.12 wersiýasy käbir gyzykly aýratynlyklary getirdi. Google Terjime goşulan täze aýratynlyklar.

Google Terjime täze aýratynlyklary alýar

Täze täzelenmäniň iň täsir galdyryjy aýratynlyklaryndan biri ‘aceüzbe-ýüz re modeim’. Bu aýratynlygyň bir bölegi hökmünde, programmanyň ulanyjy interfeýsiniň ýokarky ýarysy tersine öwrüler, gürleşýän wagtyňyz beýleki adam terjime edilen teksti derrew görüp biler. Elbetde, bu aýratynlygyň tersine ulanylyp bilinjekdigini hem bellemelidiris. Şeýlelikde, medeniýetler arasyndaky aragatnaşyk has aňsatlaşar diýip bileris.

Täze täzelenme UI-de görünýän birnäçe üýtgeşmeleri hem öz içine alýar. Mysal üçin, çep aşaky burçdaky Gepleşik tertibi nyşany golýazma giriş düwmesi bilen çalşyrylar. Bu düwme size daşary ýurt dilinde tekst ýazmaga mümkinçilik berýän bolsa we ýokarda terjime edilen tekst peýda bolar.

Google Terjime indi suratdaky ýazgylary hem terjime edýär

Beýleki tarapdan, Mikrofon düwmesini basyp, Gepleşik re modeimine indi girip bolýar. Tapanyňyzdan soň, ýokarky sag burçda Söhbet re modeimini işjeňleşdirjek ‘habar gutusy’ nyşanyny görersiňiz. Mundan başga-da, mikrofon düwmesi täze animasiýa dizaýnyny alar.

Yene bir täzelik ses beriş bölüminde. Awtopleý, ulanyjy gürläninden soň derrew terjime edip bilýär. Mundan başga-da, Google ses re modeimine dil kesgitlemegiň awtomatiki aýratynlygyny getirdi. Şeýlelikde, programma gürleýän diliňizi awtomatiki kesgitlär we el bilen saýlamaly dälsiňiz. Şeýle hem, käbir aýratynlyklaryň, şol sanda ýüzbe-ýüz re modeimiň kem-kemden ornaşdyrylýandygyny ýatladýarys. Şonuň üçin ulanyjylar biraz köp garaşmaly bolarlar.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın