Метка: Halkara zenanlar güni

HALKARA ZENANLARYŇ BAÝRAMY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda Halkara zenanlaryň baýramy ýokary derejede…

Ýazan Gorogly.com

8-nji mart – Halkara zenanlar güni

Bahar pasly gülleriň müşk ysynyň burk urýan, tebigatyň durkudyr howasy bilen täzelenýän…

Ýazan Gorogly.com

Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna pul sowgatlary gowşurylar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli kärhanalarda,…

Ýazan Gorogly.com