Метка: Telefon

Google taryhy: Nädip döredildi we ösdürildi?

Dünýäde iň köp ulanylýan gözleg motorlarynyň biri bolan Google nähili döredilendigini bilýärsiňizmi?…

Ýazan Gorogly.com

Wi-Fi parolyny (Açarsözüni, Kodyny) nädip üýtgetmeli?

Bu makalada, siz gadyrly okyjylarymyza, Wi-Fi parolyny nädip üýtgetmeli?, soragyna jogap bereris.…

Ýazan Gorogly.com

Batareýasynyň ömri iň uzyn telefonlar

"Haýsy telefonlar uzyn wagyt zarýad saklaýar?" Haýran galýanlar üçin iň ýokary batareýasy…

Ýazan Gorogly.com

Android telefonlarynda gizlin kodlar! Näbelli menýulara nädip girmeli?

Android telefonlarynda gizlin kodlar! “Android” telefonlaryndaky gizlin howpsuzlyk kodlarynyň kömegi bilen enjamyň…

Ýazan Gorogly.com

“IPhone” -yň gizlin düwmesi

"IPhone” -yň gizlin düwmesi nädip ýüze çykdy? “TikTok” ulanyjysy, 2020-nji ýyldan bäri…

Ýazan Gorogly.com

Android telefonyňyzy çaltlaşdyrmak üçin maslahatlar

IOS bolsun ýa-da Android bolsun, smartfonlar ýylsaýyn çaltlaşýar. Esasanam prosessor tehnologiýalarynyň gazananlary…

Ýazan Gorogly.com

2022-nji ýylyň iň köp garaşylýan smartfony belli boldy

Mozillion kompaniýasynyň täze gözlegi adamlaryň haýsy gurluşa has kän garaşýandygyny ýüze çykardy.…

Ýazan Gorogly.com