2023-nji ýyl üçin Türkmenistanda diplomlary ykrar edilýän uniwersitetleriň sanawy çap edildi

2023-nji ýyl üçin Türkmenistanda diplomlary ykrar edilýän uniwersitetleriň sanawy çap edildi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2023-nji ýyl üçin dünýä belli uniwersitetleriň sanawyny tassyklady. Türkmenistanda diplomlary ykrar ediljek daşary ýurt uniwersitetleriniň täze sanawyna dünýäniň dürli künjeklerinden 1500-den gowrak ýokary okuw jaýy girýär.

2023-nji ýyldaky öňdebaryjy okuw jaýlarynyň doly sanawy Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň web sahypasynda çap edildi.

2019-njy ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanan «Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini tassyklamak hakynda» resminama laýyklykda hünärler, jemgyýetçilik ylymlary we ynsanperwer ugurlary boýunça hünär bilimini almak isleýän talyplar halkara sanawda görkezilen uniwersitetleri saýlamalydyrlar.

2023-nji ýyl üçin taýýarlanan uniwersitetleriň sanawy dünýädäki iň abraýly üç uniwersitetiň («Times Higher Education World University Rankings», «Academic Ranking of World Universities» we «QS World University Rankings») hasabatlaryna esaslanýar.

Diplomlary 2023-nji ýylda Türkmenistanyň Milli bilim ministrligi tarapyndan tassyklanjak uniwersitetleriň sanawyny görmek üçin şu ýere basyň …

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий