Weather Data Source: wetterlabs.de
Jeýms Webb ulgamymyzyň daşyndaky planetany ilkinji gezek gördi

Jeýms Webb ulgamymyzyň daşyndaky planetany ilkinji gezek gördi

Jeýms Webb kosmos teleskopy Gün ulgamymyzyň daşyndaky planetany ilkinji gezek şekillendirdi. Bu tolgundyryjy, sebäbi ekzoplanetleri göni şekillendirmek gaty kyn.

Jeýms Webb kosmos teleskopy ilkinji gezek ekzoplanetany göni şekillendirdi. Örän möhüm waka hökmünde häsiýetlendirilen bu eser Jeýms Webbiň zehinini ýene bir gezek açýar. Başga bir tarapdan, ekzoplanetleri göni surata düşürmegiň gaty kyn we seýrek ýüze çykmagy, Webbiň geljekde bu görnüşde has köp ulanylmagyna mümkinçilik döredip biler.

Gün ulgamynyň daşyndaky başga bir ýyldyzy aýlaýan planetalar diýlip atlandyrylýan ekzoplanetlerden şu wagta çenli 5000 töweregi adam tapyldy we tassyklandy. Bu açyşlaryň hemmesi diýen ýaly öz ýyldyzlarynyň öňünde geçip barýarka bize gelýän ýagtylygy seljermek arkaly edildi.

Jeýms Webb
Webb Takes Its First Exoplanet Image

Webb gözegçilikde dört dürli süzgüç ulandy we HIP 65426 b atly planetany surata aldy. Upupiterden takmynan alty-sekiz esse uly, bu gaz giganty bary-ýogy 15-20 million ýyl. Eartheriň takmynan 5 milliard ýyllykdygyny göz öňünde tutsak, bu planetanyň ömrüniň başynda bolandygyny aýdyp bileris.

Ekzoplanetleri görmek kyn

Staryldyzyň daşyndan aýlanýan planetany görmek üçin ýyldyzdan gelýän ýagtylyk belli bir derejede petiklenmeli. Staryldyz planetadan has ýagty bolany üçin, ony görmegi gaty kynlaşdyrýar. Jeýms Webbiň bu meseläni çözmek üçin koronagraf atly gural bar. Şeýlelik bilen, ýyldyzyň yşygy basylýar we alnan şekiliň gaýtadan işlenmegi bilen has jikme-jik planetanyň suraty alynýar.

NASA neşir etdi: Ine, Jeýms Webbiň täze reňkli suratlary

Gözleglere gatnaşyjylaryň biri Aaryn Karter: “Meniň pikirimçe, iň tolgundyryjy zat, ýaňy başlamagymyzdyr. Fizika, himiýa we olaryň umumy emele gelşine düşünişimizi üýtgedjek başga-da köp ekzoplanet şekilleri bar. Hatda ozal näbelli planetalary hem tapyp bileris «. -diýdi.

Çeşme: interestingengineering.com

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий