NASA Jeýms Webbiň ilkinji jikme-jik suratyny paýlaşdy: älemiň syrlaryny açmaga bir ädim ýakynlaşdy | Bilim | Gorogly.com

NASA Jeýms Webbiň ilkinji jikme-jik suratyny paýlaşdy: älemiň syrlaryny açmaga bir ädim ýakynlaşdy

Amerikan kosmos we awiasiýa administrasiýasynyň (NASA) Jeýms Webb kosmos teleskopy tarapyndan düşürilen ilkinji fotosuraty paýlaşdy. Alymlaryň «Adatdan daşary» diýip häsiýetlendirýän suratynda töweregindäki zatlar jikme-jik görünýär, şeýle hem uzak ýyldyz. Garaşylyşyndan has gowy ýerine ýetirilendigi habar berilýän teleskop, uzakdaky planetalary gözlemek üçin geçen ýyl kosmosa uçuryldy.

Amerikan kosmos we awiasiýa administrasiýasy (NASA) Jeýms Webb kosmos teleskopyndan ilkinji ünsi çeken suraty paýlaşdy. Gurama, düşnükli jikme-jiklikleri hödürleýän suratyň, teleskopyň işiniň garaşylýandan has gowudygyny görkezýändigini düşündirdi.

Şeýle-de bolsa, Jeýms Webb teleskopynyň bu tapgyra çykmagy üçin ähli aýnalary adam saçynyň ininiň kiçijik böleklerine deňleşdirmeli boldy. Şeýle-de bolsa, edara teleskopyň işlejekdigini yglan etmezden ozal entek köp işiň bardygyny duýdurdy.

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий