NASA Marsyň taryhdaky iň jikme-jik keşbini çykardy: 2,5 milliard piksel

NASA Marsyň taryhdaky iň jikme-jik keşbini çykardy: 2,5 milliard piksel

NASA-nyň “Perseverance” rover Gyzyl Planeta gondy we ajaýyp suratlar aldy. Ölçegi 2,5 milliard piksel bolan iň soňky surat, Marsyň ýüzüne has ýakyndan göz aýlamaga mümkinçilik berýär.

NASA, Marsdaky “Perseverance” awtoulagynyň gözlegiň taryhynda planetanyň üstündäki iň jikme-jik suraty alandygyny mälim etdi: Suratyň ölçegi 2,5 milliard piksel.

mars taze surat

Müňden gowrak suratdan ybarat panoramik şekil, Jezero köl krateriniň töweregindäki gadymy derýanyň deltasynyň golaýynda düşürildi, bu ýerde gaýalara, Mart daglaryna we gaýalaryna tomaşa edip bilersiňiz. NASA-dan alnan suratyň ýokary ölçegli görnüşi takmynan 3,85 Gb bolup, NASA-nyň web sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz.

Marsda ýaşaýyş gözlemek üçin amatly ýer

Awtoulagyň yzlaryny şekiliň çep tarapynda, krateriň içine öwrüp, öň tarapynda 10 metrlik gaýalar görmek bolýar. Millionlarça ýyl bäri ýel eroziýasyna sezewar boldular we netijede ýuwaş-ýuwaşdan egin-eşiklerini aljakdyklary aýdylýar.

Bu gaýalar deltadaky iň inçe däneli çökündi gaýalaryň käbiri hasaplanýar we şonuň üçin durmuş gözlemek üçin amatly ýerdir. Sabyr, bu gaýalaryň himiýasyny we mineralogiýasyny seljermek üçin burawlaýar, bu sebitdäki ylmy işleriniň bir bölegi.

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий