Biz Hakda

Gorogly.com, Türkmenistanyň öňdebaryjy tehnologiýa habar saýty hökmünde häzirki ösüşleri, täzelikleri we tehnologiýa baradaky gyzykly habarlary okyjylaryna hödürlemegi maksat edinýär. Iki esasy dilde, Türkmen we Rus dillerinde habar paýlaşmak arkaly giň ulanyjylara ýetmegi maksat edinýäris.

Görüşimiz 

Gorogly.com tehnologiýa dünýäsindäki üýtgeşmeleri ýakyndan yzarlamak arkaly okyjylaryna iň täze we takyk maglumatlary bermek wezipesini kabul etdi. Tehnologiýanyň çalt ewolýusiýasyny dowam etdirmek bilen, Türkmenistanda okyjylara sanly dünýäniň gapylaryny açmagy we geljegiň tehnologiki ösüşleri barada maglumat bermegi maksat edinýäris.

Dürlülik we öz içine alyjylyk

Gorogly.com diňe bir tehnologiýa täzelikleri däl-de, dürli kategoriýalarda mazmun bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Ylym, saglyk, bilim, medeniýet, tebigat, makalalar, syýahat we beýleki köp ugurlarda özboluşly we täsirli mazmun bilen baýlaşdyrýan kategoriýalarymyz bilen okyjylarymyzyň dürli gyzyklanmalaryna ünsi çekmegi maksat edinýäris.

Dil opsiýalary

Gorogly.com Türkmenistanyň köp dilli gurluşyny görkezýär we iki esasy dilde mazmun hödürleýär: Türkmen we Rus dilleri. Bu dil opsiýalary bilen, giň okyjy köpçüligine ýetmek arkaly maglumata elýeterliligi ýeňilleşdirmegi maksat edinýäris.

Okyjylaryň gatnaşmagy

Okyjylarymyz Gorogly.com-nyň aýrylmaz bölegidir. Teswirleriňiz we pikirleriňiz ony has gowulaşdyrmaga kömek edýär. Size has gowy hyzmat bermek üçin özümizi yzygiderli kämilleşdirýäris, mazmunymyzy baýlaşdyrýarys we okyjylarymyzyň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýarys.

Gorogly.com web saýty hökmünde tehnologiýa we täzeliklere bolan höwesimizi siziň bilen paýlaşýarys. Sahypamyza gireniňiz üçin sag bolsun aýdýarys we soraglaryňyz we teklipleriňiz üçin elmydama açyk aragatnaşyk kanallarymyzy ulanmagyňyzy isleýäris.

Sosial media hasaplarymyz

Media toplumy

Gorogly.com bilen baglanyşykly bolsa, aşakdaky wizual materiallar çap we sanly metbugatda ulanylyp bilner.

Gorogly.com web saýtynyñ logotipiGorogly.com web saýtynyñ logotipi
Gorogly.com web saýtynyñ logotipi
Gorogly.com logotipGorogly.com logotip
Gorogly.com logotip