DünýäMedeniýet

Daşkentiň «Mahallýalary» ÝUNESKO-nyň deslapky sanawyna girizildi

Daşkentiň mahallýalary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň deslapky sanawyna girizildi. Bu barada Özbegistan hökümetiniň metbugat gullugy Özbegistan Respublikasynyň Syýahatçylyk we sport ministrliginiň saýtyna salgylanyp habar berýär.

Özbegistanda “Mahallýa: şäher we welaýat durmuşy” taslamasynyň çäginde gadymy şäher kwartallarynyň taryhy görnüşini gorap saklamak boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Bu taslama geçen ýyl 17-nji Wenesiýanyň arhitektura biennalesinde hödürlendi.

Özbegistanyň ýaşaýjylary üçin tanyş bolan mahallýa häzirkizaman megapolis şertlerinde gadymy şäher eko-binagärliginiň gaýtadan dikeldilmeginiň mysaly hökmünde günbatar jemgyýetiniň wekillerinde gyzyklanma döretdi. Daşkent mahallýalaryny öwrenmek bilen ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlykda Medeniýeti we sungaty ösdürmegiň gaznasynyň hünärmenler topary meşgullandy.

Daşkentiň gadymy Zarkaýnar köçesiniň abatlygyny goldap çykyş eden köpçüligiň başlangyjy bilen mahallýalaryň çäginde olaryň asyl görnüşini gorap saklamak maksady bilen täze gurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirmek gadagan edilýär. Bu başlangyç paýtagt mahallýalarynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň deslapky sanawyna girmegine mümkinçilik beren faktorlaryň biri boldy.

Habary paýlaşyň: