DünýäTehnologiýa

Uçýan awtoulag tassyklandy! 2 müň 500 metre, sagatda 200 kilometre çenli gityar.

Slowakiýada ösen we geljegiň awtoulagy hasaplanýan uçýan ulag “AirCar” -yň işe girizilmegi indi wagt meselesidir. Professor Kleýn, görýänleri haýran galdyrýan awtoulag üçin “syýahat düşünjesi indi hemişelik üýtgär” diýdi.

2500 metrden gowrak belentlige we tizligi 200 kilometre ýetip bilýän uçýan awtoulag satuwa çykmaga bir ädim ýakynlaşýar.

Awtoulag ulagyndan üç minudyň içinde uçara öwrülip bilýän goşa re modeimli “AirCar” ulagy, Slowakiýada howpsuzlyk synaglaryndan geçensoň uçjakdygy resmi taýdan tassyklandy.Awiasiýa Howpsuzlyk Guramasynyň (EASA) ülňülerine görä, 70 sagatlyk uçuş synagynda 200-den gowrak uçuş we gonmagy amala aşyran bu ulag täze statusyna eýe boldy.

AirCar” -yň döredijileri synaglaryň ähli uçuş we öndürijilik hereketlerini öz içine alýandygyny, ulagyň “uçar re iniminde geň galdyryjy statiki we dinamiki durnuklylygy görkezýändigini” aýtdy.

Hatda uçyan wagty el degirmek gerekdal.

Şeýle hem, işläp düzüjiler “AirCar” -yň uçuş we gonmak amallarynyň pilotyň hatda uçuş dolandyryşlaryna degmezden ýerine ýetirilýändigini habar berdiler.Uçýan awtoulagyň öndürijileri, “AirCar” -yň durnuklylygynyň we dolandyrylyşynyň, ýöriteleşdirilen okuw talap etmezden, islendik pilot tarapyndan dolandyryljakdygyny bellediler.

Uçaryň Slowakiýanyň ulag gullugy tarapyndan howa gämisine laýyklyk kepilnamasy berlendigi sebäpli, işläp düzüjiler täze önümçilik modeliniň 12 aýyň içinde tassyklanmagyna garaşylýandygyny mälim etdiler. Futuristik ulag üçin bahalar barada jikme-jiklikler yglan edilmedi, ýöne indiki ýyl howada we ýollarda görüp bolýar.

AirCar-yň oýlap tapyjysy, ösüş toparynyň ýolbaşçysy we synag piloty, professor Stefan Kleýn “AirCar kepilnamasy, ýokary täsirli bolup bilýän uçýan awtoulaglar üçin köpçülikleýin önümçilige gapy açýar” -diýdi. baky syýahat ediň. ”

‘Indi biz erkin bolarys’

Taslamanyň esaslandyryjysy Anton Zajac “50 ýyl ozal awtoulag erkinligiň nyşanydy. AirCar bize ýene erkinlige çykmaga mümkinçilik berýär” -diýdi.

Ulag howpsuzlygy biziň iň möhüm meselämizdir. “AirCar” iň oňat täzelikleri EASA ülňülerine laýyklykda howpsuzlyk çäreleri bilen birleşdirýär. Täze sport awtoulag kategoriýasyny we ygtybarly uçary kesgitleýär. Şahadatnama bermek kyn we özüne çekiji boldy. ”

Uçuş şahadatnamasy, “AirCar” Slowakiýada ilkinji şäherara uçuşyny tamamlandan alty aý soň gelýär. Oturylandan soň, ulag Bratislawanyň merkezine sürülmezden üç minutyň içinde sport awtoulagyna öwrüldi.

 

 

Taze PROTOTIP 1000 kilometer menzile ýeter

Ganatlaryny açýan “AirCar” -yň yzynda ýekeje perişan bar. Ulag ýolda bolanda, ganatlar bukulýar we awtoulag duralgasynda adaty awtoulag ýaly köp ýer tutýar.

Önümçilikden öňki model “AirCar Prototype 2” 300 at güýji bolan hereketlendiriji bilen üpjün ediler we tizligi sagatda 300 kilometre we aralygy 1000 kilometre ýeter. Slowakiýadaky bir kompaniýa uçýan awtoulag üçin ýeňlerini ýygnady. Prototipi döreden kompaniýa goşa re modeimli ulag üçin synag geçirip başlady. Iki şäheriň arasynda hiç hili kynçylyksyz uçmagy başaran uçýan awtoulag takmynan 2 müň 500 metre ýetdi.

Habary paýlaşyň: