Weather Data Source: wetterlabs.de
Wikipediýa kriptografik walýuta bes ediň diýdi! - Dünýä - Gorogly.com

Wikipediýa kriptografik walýuta bes ediň diýdi!

2021-nji ýylyň 1-nji maýynda ýekşenbe gününe çenli Wikipediýa kriptografik walýuta kömeklerini kabul etmejekdigini habar berdi.

Wikipediýa 2014-nji ýyldan bäri kriptografik walýutalary kabul edýär. Peýdasyz, Bitcoin, Ether, Dogecoin, Litecoin we USDC ýaly stabilcoin ýaly beýleki meşhur kriptografik walýutalar bilen şu güne çenli haýyr-sahawat almak üçin açykdy. Bu mesele soňky aýlarda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Wikimedia gepleşik sahypasynda kripto tankytçylary Wikipediýa kripto kömekleri barada öz pikirlerini aýtdylar. Wikipediýanyň daşky gurşaw aladalary sebäpli kripto sadakalaryny kabul etmegini bes etmelidigini öňe sürdi. Şeýle hem, gözleg jemgyýetiň kriptografik walýuta bilen berlen sadakalara garşydygyny ýüze çykardy. Bu ösüşleriň netijesinde Wikipediýa hem soňky kararyny yglan etdi.

Wikipediýa näme?

Wikipediýa kriptografik walýuta kömeklerini kabul etmeýär!

2021-nji ýylyň 1-nji maýynda ýekşenbe güni kommersiýa däl Wikimedia gaznasy kriptografik walýuta kömeklerini kabul etmejekdigini habar berdi. Bu karar Wikipediýa jemgyýetiniň kripto kabul etmegini bes etmek haýyşyndan soň üç aý dowam eden çekişmeden soň kabul edildi.

Guramanyň beren beýanynda aşakdaky sözler edildi:

Wikimedia gaznasy, kriptografik walýuta haýyr-sahawat guraly hökmünde gönüden-göni kabul edilmegini togtatmak kararyna geldi. Meýletinçilerimiziň we donor jemgyýetlerimiziň isleglerine esaslanyp, 2014-nji ýylda kriptografik walýutalary kabul edip başladyk. Bu karary şol bir jemgyýetiň soňky pikirlerine esaslanyp kabul edýäris.

Şeýle hem, Wikimedia guramanyň kriptografik walýuta kömeklerini  ýygnamak üçin, ulanýan  Kripto töleg hyzmatyny üpjün ediji Bitpay-y ýapjakdygyny mälim etdi. Kriptokurluşlar Wikipediýanyň geçen ýyl beren kömekleriniň diňe az bölegini düzdi.

Bu, Wikimedia gaznasynyň cryptocurrency sadakalaryny kabul etmegi bes etmek kararyny birneme ýeňilleşdiren ýaly. Geçen maliýe ýylynda 130,000 dollarlyk kripto pul peşgeşiniň edilendigi, bu bolsa Wikipediýanyň umumy girdejisiniň bary-ýogy 8/10 müňidigi mälim edildi.

Bularyň hemmesine garamazdan, Wikimedia gaznasy kriptografik walýuta bilen baglanyşykly ýagdaýa gözegçilik etjekdigini aýtdy. Gurama geljek üçin kriptografik walýuta gapysyny düýbünden ýapmady.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın