Weather Data Source: wetterlabs.de
Yewropa Bileleşigi 2023-nji ýylda maliýeleşdirjek tehnologiýa pudaklaryny yglan etdi.

Yewropa Bileleşigi 2023-nji ýylda maliýeleşdirjek tehnologiýa pudaklaryny yglan etdi.

Yewropa Bileleşigi (YB) 2023-nji ýylda maliýeleşdirmäge goşant goşjak tehnologiýa pudaklaryny resmi taýdan yglan etdi. Durnuklylyk we howa tehnologiýasy EUB-iň ileri tutulýan ugurlaryndan biridir.

Geçen hepde Ewropa Parlamentinde geçirilen gepleşikler resmi taýdan tamamlandy. Birnäçe gün ozal Ewropa Geňeşi EUB-niň 2023-nji ýyldaky umumy býudjetini resmi taýdan tassyklandygyny habar berdi. Iki edara indiki ýyl jemi býudjetini 186,6 milliard ýewro berdi. Býudjetiň ululygy 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 1,1 göterim ýokarlandy.
Geňeşiň pikiriçe, 2023-nji ýylyň býudjeti “koronawirus pandemiýasynyň dikelmegini çaltlaşdyrmak, Ewropany durnukly geljege alyp barmak, iş ýerlerini goramak we döretmek we Bileleşigiň strategiki özbaşdaklygyny berkitmek” maksat edinýär.

Stabilityewropa durnuklylygy we howa tehnologiýalaryny ägirt uly maliýeleşdirer

Hususan-da, býudjet gepleşiklerinde tehnologiýa we durnuklylyk pudagynda işleýän başlangyç we kiçi we orta kärhanalara peýdaly bolup biljek pudaklara ep-esli serişdäniň bölünip beriljekdigi mälim edildi. Hususan-da, ulag, energiýa we sanly hyzmatlar pudagynda ýokary öndürijilikli, durnukly we täsirli biri-biri bilen baglanyşykly trans-Ewropa torlarynyň ösüşini goldaýan “Baglaýjy Ewropa” desgasyna 3 milliard ýewro berler.

Bileleşigiň rus gazyna garaşlylygy azaltmak we energiýa krizisini ýeňletmek meýilnamasyna laýyklykda energiýa pudagyna aýratyn üns berler. 20 milliard ýewro maliýe goldawy energiýa çeşmelerini diwersifikasiýa etmek we täzelenip bilýän energiýa çeşmelerini çaltlaşdyrmak üçin borçlandy.

Şonuň ýaly-da, sanly birikme, arassa energiýa tehnologiýalary, zyňyndylary azaltmak we işçileriň talaplary ýaly ugurlara maýa goýumlaryny goldaýan “Adalatly geçiş gaznasy” üçin 1,5 milliard ýewro maliýeleşdiriler.

Şeýle hem Horizon Ewropa 12,4 milliard ýewro bilen gözleg taslamasyny güýçlendirer. Bu maliýeleşdiriş, saglyk, sanly senagat, giňişlik, howa, energiýa we hereket ýaly gözleg ugurlaryny nyşana alýar. Netijede, Bileleşigiň hemme ýerinde kiçi we orta kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny goldaýan we ýokarlandyrýan goldaw maksatnamasyna 602,8 million ýewro maýa goýlar.

Çeşme: thenextweb.com

 

 

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий