Gizlinlik syyasaty

Gizlinlik syýasaty

Gorogly.com web sahypasy, şahsy maglumatlaryňyzy dolandyryjy Gorogly.com-a degişlidir.

Gorogly.com tarapyndan toplanan maglumatlary nähili işleýändigimizi we näme üçin siz hakda käbir şahsy maglumatlary ýygnamalydygymyzy düzgünleşdirýän bu Gizlinlik Syyasatyny ulanýarys. Şonuň üçin Gorogly.com web sahypasyny ulanmazdan ozal bu Gizlinlik Syyasatymyzy okamaly.

Şahsy maglumatlaryňyz barada alada edýäris we onuň gizlinligini we howpsuzlygyny kepillendirýäris.

Toplaýan şahsy maglumatlarymyz:

Gorogly.com-a gireniňizde web brauzeriňiz, IP adresi, wagt zolagy we ş.m. we enjamyňyzda goýlan käbir gutapjyklary goşmak bilen enjamyňyz barada käbir maglumatlary awtomatiki ýygnaýarys. Mundan başga-da, Saýta göz aýlanyňyzda, görýän aýratyn sahypalaryňyz ýa-da önümleriňiz, haýsy sahypalaryň ýa-da gözleg sözleriniň Saýtyňyza alyp barandygy we Saýt bilen nähili gatnaşygyňyz hakda maglumat ýygnaýarys. Bu awtomatiki ýygnalan maglumatlary “Enjam maglumatlary” diýip atlandyrýarys. Mundan başga-da, şertnamany ýerine ýetirmek üçin bellige alýan wagtyňyz bize berýän şahsy maglumatlaryňyzy (ady, familiýasy, salgysy, töleg maglumatlary we ş.m.) ýygnap bileris.

Näme üçin maglumatlaryňyzy gaýtadan işleýäris?

Iň esasy wezipämiz, müşderilerimiziň howpsuzlygy, şonuň üçin ulanyjy maglumatlarynyň iň az mukdaryny gaýtadan işlemeli: sahypany goldamak üçin diňe zerur zat. Awtomatiki usulda toplanan maglumatlar diňe mümkin bolup biljek düzgün bozulmalary ýüze çykarmak we Saýtyň ulanylyşy barada statistik maglumatlary almak üçin ulanylýar. Bu statistiki maglumatlar ulgamyň belli bir ulanyjysyny tanap boljak derejede ýygnalmaýar.

Kimdigiňizi aýtmazdan we belli bir şahsyýet hökmünde kesgitläp biljek hiç hili maglumat bermezden Saýta girip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, sahypanyň käbir aýratynlyklaryny ulanmak isleseňiz, habarlarymyzy ýa-da başga maglumatlary almak üçin blankany dolduryň, e-poçta salgyňyz, adyňyz, familiýaňyz, ýaşaýan ýeriňiz ýaly şahsy maglumatlaryňyzy berip bilersiňiz. , gurama, telefon belgisi. Şahsy maglumatlaryňyzy bermezligi saýlap bilersiňiz, emma şeýle etseňiz, Saýtyň käbir aýratynlyklaryny ulanyp bilmersiňiz. Mysal üçin, habarlarymyzy kabul etmersiňiz ýa-da Saýtyň üsti bilen göni habarlaşyp bilmersiňiz. Haýsy maglumatyň zerurdygyny bilmeýän ulanyjylar info@gorogly.com elektron poçtasy arkaly habarlaşyp bilerler.

Beýleki sahypalara baglanyşyklar:

Sahypamyzda, bize degişli bolmadyk ýa-da gözegçilik edilmeýän beýleki sahypalara baglanyşyklar bolup biler. Şeýle sahypalaryň ýa-da üçünji taraplaryň gizlinlik amallary üçin jogapkärçilik çekmeýändigimizi ýadyňyzdan çykarmaň. Sahypamyzdan çykanyňyzda barlamagy we şahsy maglumatlary ýygnap bilýän her sahypanyň gizlinlik beýannamalaryny okamagyňyzy maslahat berýäris.

Teswirler

Sahypa girýänler teswirde teswir ýazanda, teswirler görnüşinde görkezilen maglumatlary, şeýle hem spamyň tapylmagyna kömek etmek üçin gelýänleriň IP adresi we brauzer maglumat tekstini ýygnaýarys.

E-poçta salgyňyzdan döredilen näbelli tekst (hash diýilýär) Gravatar hyzmatyna hyzmatdan peýdalanýandygyňyzy ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin berlip bilner. Gravatar hyzmatynyň gizlinlik syýasaty https://automattic.com/privacy/ salgysynda elýeterlidir. Teswiriňiz tassyklanansoň, teswiriňiz bilen birlikde profil suratyňyz hemmeler üçin görüner.

Suratlar wideolar

Suratlary web sahypasyna ýüklän bolsaňyz, ýerleşdirilen ýer maglumatlary (EXIF GPS) öz içine alýan suratlary ýüklemekden saklanmalysyňyz. Sahypa girýänler web sahypasyndaky suratlardan islendik ýerleşiş maglumatyny göçürip alyp we alyp bilerler.

Kukiler

Sahypamyzda teswir ýazsaňyz, adyňyzy, e-poçta salgyňyzy we web sahypaňyzy gutapjyklarda ýazdyryp bilersiňiz. Bular siziň amatlylygyňyz üçin, başga bir teswir ýazanyňyzda maglumatlaryňyzy täzeden doldurmagyňyz hökman däl. Bu gutapjyklar bir ýyl dowam edýär.

Baş sahypamyza girseňiz, brauzeriňiziň gutapjyklary kabul edýändigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin wagtlaýyn gutapjyk dörederis. Bu gutapjykda şahsy maglumatlar ýok we brauzeriňizi ýapanyňyzda taşlanýar.

Gireniňizde, giriş maglumatlaryňyzy we ekranyň görnüşini saýlamak üçin birnäçe gutapjyklary ýatda saklarys. Giriş gutapjyklary iki gün, ekran opsiýalary gutapjyklary bir ýyl galar. “Meni ýatda sakla” opsiýasyny saýlasaňyz, girişiňiz iki hepde dowam eder. Hasabyňyzdan çyksaňyz, giriş gutapjyklary aýrylar.

Makalany redaktirleseňiz ýa-da çap etseňiz, brauzeriňizde goşmaça gutapjyk saklanýar. Bu gutapjykda şahsy maglumatlar ýok we diňe redaktirlän makalaňyzyň poçta belgisini görkezýär. 1 günden soň gutarýar.

Beýleki sahypalardan ýerleşdirilen mazmun

Bu sahypadaky makalalarda içerki mazmun bolup biler (mysal üçin, wideolar, suratlar, makalalar we ş.m.). Beýleki web sahypalaryndan ýerleşdirilen mazmun, beýleki web sahypasyna giren ýalydyr.

Bu web sahypalary, siz hakda maglumat ýygnap, gutapjyklary ulanyp, üçünji tarap yzarlamalaryny ýerleşdirip we içerki mazmun bilen özara gatnaşygyňyza gözegçilik edip biler, şol sanda hasabyňyz bar bolsa we bu web sahypasyna giren bolsaňyz.

Maglumatlaryňyzy kim bilen paýlaşýarys

Paroly täzeden düzmegi haýyş edeniňizde, IP adresiňiz täzeden düzülen e-poçta girýär.

Maglumatlaryňyzy näçe wagt saklaýarys?

Teswir ýazsaňyz, teswir we onuň meta-maglumaty belli bir derejede saklanar. Şeýlelik bilen, yzarlaýan teswirleriňizi ortaça nobatda saklamagyň ýerine awtomatiki tanap we tassyklap bileris.

Sahypamyzda hasaba alnan ulanyjylar üçin (bar bolsa), şahsy maglumatlaryny ulanyjy profilinde saklaýarys. Usershli ulanyjylar şahsy maglumatlary islendik wagt görüp bilerler, redaktirläp ýa-da pozup bilerler (ulanyjy atlaryny üýtgetmekden başga). Web sahypasynyň dolandyryjylary hem bu maglumatlary görüp we redaktirläp bilerler.

Maglumatlaryňyza haýsy hukuklaryňyz bar?

Bu sahypada hasabyňyz ýa-da teswirleriňiz bar bolsa, siz hakda saklaýan şahsy maglumatlarymyzyň eksport edilen faýlyny, şol sanda bize beren maglumatlaryňyzy almagy haýyş edip bilersiňiz. Şeýle hem, siz hakda saklaýan ähli şahsy maglumatlarymyzy pozmagy haýyş edip bilersiňiz. Bu administratiw, kanuny ýa-da howpsuzlyk maksatlary üçin berjaý etmeli maglumatlarymyzy öz içine almaýar.

Maglumatlaryňyzy nirä iberýäris?

Gelýänleriň teswirlerini spamy awtomatiki kesgitlemek hyzmaty arkaly barlap bolýar.

Maglumat howpsuzlygy:

Kompýuter serwerlerinde berýän maglumatlaryňyzy, rugsatsyz girmekden, ulanmakdan ýa-da aýan etmekden goralýan gözegçilikde, howpsuz gurşawda goraýarys. Şahsy maglumatlary gözegçilik astynda saklamak we rugsatsyz girmekden, ulanmakdan, üýtgetmekden we aýan etmekden goramak üçin degişli administratiw, tehniki we fiziki howpsuzlyk çäreleri görýäris. Şeýle-de bolsa, internetde ýa-da simsiz ulgamda maglumat berilmegini kepillendirip bolmaz.

Kanuny düşündiriş:

Yygnaýan, ulanýan ýa-da kanun tarapyndan talap edilende ýa-da rugsat berlen mahaly, çagyryşa ýa-da şuňa meňzeş kazyýet işine jogap bermek we hukuklarymyzy goramak üçin aýan etmegiň zerurdygyna ynamymyz bar bolsa aýan ederis. , howpsuzlygyňyz. ýa-da başgalaryň howpsuzlygy, galplyk derňewi ýa-da hökümetiň haýyşyna jogap.

Şahsy maglumatlar:

Bu Syýasat barada has giňişleýin maglumat almak ýa-da şahsy hukuklaryňyz we şahsy maglumatlaryňyz bilen baglanyşykly islendik sorag bilen habarlaşmak isleseňiz, info@gorogly.com elektron poçta iberip bilersiňiz.