Weather Data Source: wetterlabs.de
Netflix öz oýun studiýasyny açýar - Güýmenje - Gorogly.com

Netflix öz oýun studiýasyny açýar

Meşhur sanly mazmun platformasy Netflix, Netflix oýunlary markasy bilen möhüm üstünlikleri gazanmagyny dowam etdirýär. Mazmun ägirdi noldan täze oýun studiýasy gurar!

Bütin dünýäde millionlarça ulanyjyny kabul edýän Netflix oýun kitaphanasyny hasam giňelder. Platformakynda platformadaky oýunlaryň sanynyň ýylyň ahyryna çenli iki esse artjakdygyny mälim eden bu kompaniýa, indi Finlýandiýanyň Helsinki şäherinde täze oýun studiýasy gurandygyny habar berdi.

Netflix kripto walýuta mahabatlaryny görkezmez

Gyzykly we özüne çekiji oýunlar öndüriler

Maglumatlara görä, täze studiýa Netflix tarapyndan şu ýylyň başynda 72 million dollara satyn alnan “Next oýunlary” bilen birlikde noldan gurlar. Zynga-da baş müdir we wise-prezident, elektron sungatynda baş müdir we ýerine ýetiriji prodýuser bolup işleýän Marko Lastikkanyň studiýanyň dolandyryşynda oturjakdygy habar berildi.

Netflix, şeýle hem, 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Gijeki mekdep studiýasyny we geçen martda Boss Fight Entertainment-i satyn aldy. Täze döredilen studiýanyň «dünýä derejesindäki oýun studiýasyny döretmekde täze ädim» bolandygyny mälim eden sanly mazmunly ägirt uly mahabat we programma satyn almazdan hezil we gyzykly oýunlar döretmegi meýilleşdirýär. Täze studiýa bilen ýakyn wagtda kompaniýanyň ganatynyň astynda dört oýun studiýasynyň boljakdygyny aýdyp bileris.

Çeşme: techspot.com

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий