Weather Data Source: wetterlabs.de
Dünýädäki iň howply programmalar yglan edildi! - Gyzykly - Gorogly.com

Dünýädäki iň howply programmalar yglan edildi!

Programma bazarlary durmuşymyzyň aýrylmaz bölegidir. Köpümiz iş ýa-da güýmenje üçin programmalary gündiz Google Play Dükanyndan we App Store-dan göçürip alýarys. Özbaşdak ullakan bazary döredýän bu ýagdaý, milliard dollarlyk senagaty we iş üpjünçiligini üpjün edýär. Şeýle-de bolsa, bu käbir howplary hem getirýär.

Ansat ýol bilen pul gazanmak we şahsy maglumatlaryňyzy ele almak isleýän kiber hakerler, galp programmalar bilen aýdylýan dükanlarda sessiz garaşýarlar. Bu programmalar, duýman, köp maglumatyňyzy alýar. Gynansagam, bu parollaryňyzy we bank maglumatlaryňyzy öz içine alýar. Golaýda çap edilen hasabatda 2022-nji ýylyň iň howply ykjam programmalary ýüze çykaryldy.

Google Assistent köpden bäri garaşylýan aýratynlygy getirýär!

Iň howply programmalar:

Sanawa seredenimizde, iň haýran galdyryjy zat, olaryň hemmesiniň wirusa garşy programmalar ýaly hereket etmegi. Bu programmalar pidalarynyň gorkularyndan we howpsuzlyk zerurlyklaryndan peýdalanýar. Munuň üçin meşhur wirusa we arassalaýyş programmalaryna meňzeş at we daşky görnüş ulanylýar. Aslynda, sanawdaky programmalaryň ikisi şol bir at bilen gönüden-göni peýda bolýar. Ine iň howply ykjam programmalar:

  • Atom Clean-Booster Antivirus
  • Antivirus Super Cleaner
  • Alpha Antivirus Cleaner
  • Powerfull Cleaner Antivirus
  • Center Security Antivirus

Telefonyňyzda soralýan programmalardan birini ulanýan bolsaňyz, çäre görmek üçin çäkli wagtyňyz bolup biler, ilkinji etmeli işiňiz, programmany we telefonyňyzda galdyran faýllaryny ýok etmekdir. Aslynda, täzeden başlamak arassa başlangyç üçin has gowy bolup biler. Soňra her möhüm hasabyň parolyny bankyňyzdan sosial media hasaplaryňyza üýtgetmeli.

Gynansagam, Google we Apple haýsydyr bir kynçylyk üçin jogapkärçilik çekmeýär. Şol sebäpli enjamyňyza gurnalan programmalara seresap bolmak peýdalydyr.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın