Gyzykly

HALKARA DERÝALAR GÜNI

Derýalar ýerdäki ýaşaýşy dowam etdirmegiň iň möhüm mehanizmleridir. Ýeriň suw arteriýalarynyň kömegi bilen planetamyzda ösümlik we haýwanat dünýäsi bar. Siwilizasiýanyň döremegi bilen köp derýa guraýar, kanallar üýtgedilýär we suw senagat galyndylary bilen hapalanýar. Munuň öňüni almak üçin tebigaty goraýjylar tarapyndan derýalary goramak güni döredildi. 

Bu baýramçyyk her ýyl dünýäniň köp ýurtlarynda bellenilip geçilýär. Baýramyň ikinji ady “Bentlere garşy halkara hereket güni” beýle bir giňden ýaýranok. 1997-nji ýylda ABŞ-nyň daşky gurşawy goramak guramasy Braziliýada uly bentleriň gurulmagyna garşy geçirilen konferensiýada çykyş etdi. Onuň teklibi kabul edildi. Derýalar güni ilkinji gezek 1988-nji ýylyň 14-nji martynda bellendi. Şol gün 50-den gowrak demonstrasiýa bolup, demonstrantlar demonstrasiýa gatnaşdy we şol bir wagtyň özünde hapalaýjy derýalary öz güýji bilen arassalady. Şondan bäri, 14-nji martda dürli tematiki konferensiýalar we seminarlar geçirilýär, mowzuga biperwaý garamaýan derýalaryň mahabaty geçirilýär, metbugat tebigat hakda dokumental we çeper filmleri çap edýär. Derýalar güni tebigaty goramak guramalary, daşky gurşawy goraýjylar, haýyr-sahawat guramalarynyň agzalary, alymlar we gözlegçiler tarapyndan hem bellenilýär. Derýalar güni tebigaty goramak guramalary, daşky gurşawy goraýjylar, haýyr-sahawat guramalarynyň agzalary, alymlar we gözlegçiler tarapyndan hem bellenilýär.

Gülnur Otyzowa

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın