Gyzykly

Kaliforniýadan möhüm hereket: Benzin we dizel ulaglary gadagan edildi

ABŞ-nyň awtoulag medeniýetiniň merkezi bolan Kaliforniýa täze benzin we dizel bilen işleýän awtoulaglaryň satylmagyny resmi taýdan gadagan etdi. Bu ädim howanyň üýtgemegine garşy çynlakaý ädim hökmünde häsiýetlendirilýär.

ABŞ-nyň iň köp ilatly ştaty we awtoulag medeniýetiniň merkezi bolan Kaliforniýa benzin ýa-da dizel ýangyjy bilen işleýän täze awtoulaglaryň satylmagyny resmi taýdan gadagan etdi. Döwletiň bu ädiminiň sebäbi howanyň üýtgemegi. Döwletde ýüze çykan we tokaý ýitgilerine sebäp bolan ýangyn bu karar işini çaltlaşdyrdy öýdülýär.

Beýleki ştatlar hem yzarlap bilerler

2026-njy ýyldan başlap, awtoulag öndürijileri Kaliforniýanyň howa resurslary geňeşiniň kararyna görä diňe ştatda zyňyndy awtoulaglaryny, pikap awtoulaglaryny we ulaglaryny satyp bilerler. Bu kararyň, beýleki ştatlarda-da şuňa meňzeş netijeleriň gar topuna täsir etmegine garaşylýar. Kaliforniýa tarapyndan kabul edilen beýleki arassa we zyňyndysyz awtoulag kararlary, Nýu Jersi, Nýu-Yorkork we Pensilwaniýa ýaly azyndan 15 ştat tarapyndan kabul edildi.

Mersedesiň iň gymmat elektrik awtoulagy önümçilige başlaýar

Howanyň üýtgemegi çynlakaý mesele

Kaliforniýanyň howa baýlyklary geňeşiniň başlygy Liane Randolph, maksadynyň 2040-njy ýyla çenli ýük awtoulaglaryndan we awtoulaglardan hapalanmagy 50 göterim azaltmakdygyny aýtdy. Karar bilen 2026-njy ýyla çenli ştatda satylýan awtoulaglaryň 35 göterimi elektrik, gibrid ýa-da wodorod bilen üpjün ediler. 2030-njy ýyla çenli bu görkeziji ulaglaryň 68 göterimini we 2035-nji ýyla çenli olaryň hemmesini öz içine alar. Häzirki wagtda ulanylýan ulaglar bu düzgüne täsir etmez.

Döwlet işgärleri täze kanunyň 2045-nji ýyla çenli gaýtadan dikeldilýän energiýa maksatlarynyň 100 göterimine ýetmek üçin möhümdigini aýdýarlar. Şeýle-de bolsa, bu maksatlara ýetmegiň diňe kanuny düzgünler bilen mümkin bolmajakdygyny belläliň. Döwlet boýunça ýeterlik zarýad beriş stansiýalaryny döretmek we elektrik ulaglary üçin ýeterlik batareýa üpjünçiligi möhümdir.

Çeşme:  cnbc.com

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın