Gyzykly

NASA neşir etdi: Ine, Jeýms Webbiň täze reňkli suratlary

NASA köp ýyllap Hubble teleskopynyň indiki modeli Jeýms Webbiň üstünde işlemegini dowam etdirdi. Şu ýylyň başynda birnäçe oňaýsyz şertler sebäpli yza süýşürmek kararyna gelse-de, teleskopy kosmosa uçurmagy başardy.

Geçen döwürde öz orbitasyna giren kosmos gämisi tarapyndan ýazylan ilkinji reňkli suratlar şu gün paýlaşyldy. Indi NASA göni ýaýlymda Jeýms Webb tarapyndan düşürilen beýleki reňkli suratlary paýlaşdy.

NASA Jeýms Webb tarapyndan düşürilen reňkli suratlary çykarýar!

Jeýms Webb kosmos teleskopy, älemiň döremegine göz aýlaýar.

NASA Jeýms Webbiň ilkinji jikme-jik suratyny paýlaşdy: älemiň syrlaryny açmaga bir ädim ýakynlaşdy

Şu gün NASA-nyň Ak tamda geçiren çäresinde ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden älemdäki iň gadymy galaktikalary açýan ilkinji reňkli suraty paýlaşdy. Indi beýleki suratlary göni gözden geçirýärler.

Täze paýlaşylan suratda, ölýän ýyldyzyň partlamagy bilen bir düýbünde dargap giden bölejikleri görýäris. Mämişi ýerler molekulýar wodorod atomlaryny, gök ýerler bolsa ionlaşdyrylan gazlary aňladýar.

Gara deşik bilen çaknyşyp, ýuwudylan galaktikalaryň beýleki şekilleri aşakdakylar:

james webb

Paýlaşylan ikinji suratda ölýän ýyldyzy gördük. Bu ýerde, täze doglan ýyldyzlary we dünýä injek ýyldyzlaryň gaz bulutlaryny görýäris. Suratlary asyl ululyklarynda görmek üçin şu ýere basyp NASA-nyň sahypasyna girip bilersiňiz.

 

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın