Işewürlik

Dünýäniň iň gymmatly markalary belli boldy

Brade Finans” tarapyndan taýýarlanan hasabatda dünýäniň iň gymmatly markalary aýan edildi!

“Brande Finans” 2023-nji ýylda dünýäniň iň gymmatly we iň güýçli markalarynyň sanawyny çykardy. Jemi 500 markany öz içine alýan sanawda sammit elini üýtgetdi. Diýmek, dünýäniň iň gymmatly markalarynyň sanawynda ilkinji ýigrimi haýsy? Geliň, täzelikleriň jikme-jikliklerine bilelikde göz aýlalyň.

Dünýäniň iň gymmatly markasy indi “Apple” däl

“Brande Finans” tarapyndan 2023-nji ýylda yglan edilen dünýäniň iň gymmatly markalarynyň sanawynyň başy elini üýtgetdi. “Apple” “Amazon” -dan üstün çykdy. Munuň sebäbi, bütin dünýäde pandemiýadan soň ýüze çykan tehnologiýa krizisi hökmünde görkezildi. 51 milliard dollar ýitirendigine garamazdan, Amazon dünýäniň iň gymmatly markasyna öwrüldi. Beýleki tarapdan, “Apple” 57,6 milliard dollar ýitirip, sanawda ikinji ýeri eýeledi.

Dünýädäki iň gymmatly markalaryň sanawynda Google üçünji ýeri eýeledi. Soňra “Microsoft” we “Walmart” dükan zynjyry geldi. “Apple” -iň uly bäsdeşi Günorta Koreýaly “Samsung” sanawda altynjy orunda barýar. ICBC we Verizon yzynda.

Soňky ýyllarda elektrikli awtoulaglaryň öňe çykmagy bilen, Elon Muskyň eýeçiligindäki Teslanyň söwda markasy 44 göterim ýokarlap, 66,2 milliard dollara ýetdi. Şondan soň pandemiýa döwründen bäri meşhurlygyny dowam etdirýän TikTok, dünýäniň iň gymmatly markalarynyň sanawynda 10-njy orny eýeledi.

 • Amazon: 299,3 milliard dollar
 • “Apple”: 297,5 milliard dollar
 • Google: 281,4 milliard dollar
 • Microsoft: 191,6 milliard dollar
 • “Walmart”: 113,8 milliard dollar
 • Samsung: 99,7 milliard dollar
 • ICBC: 69,5 milliard dollar
 • “Verizon”: 67,4 milliard dollar
 • Tesla: 66,2 milliard dollar
 • TikTok: 65,7 milliard dollar
 • “Doýçe Telekom”: 62,9 milliard dollar
 • Hytaý gurluşyk banky: 62,7 milliard dollar
 • “Home Depot”: 61,1 milliard dollar
 • “Facebook”: 59 milliard dollar
 • Döwlet seti: 58,8 milliard dollar
 • “Mersedes-Benz”: 57,7 milliard dollar
 • Oba hojalygy banky: 53,4 milliard dollar
 • “Starbucks”: 53,4 milliard dollar
 • Toyota: 52,5 milliard dollar
 • “WeChat”: 50,2 milliard dollar
Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın