Jemgyýet

Türkmenistanda ýaşaýan ýerinden beýleki welaýatlara wagtlaýyn gidýän raýatlar bellige alnar

12-nji ýanwarda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow içerki migrasiýa bilen bagly meselä aýratyn ünsi çekdi.

Şeýle hem mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň daşary söwdasynyň, esasan hem azyk harytlarynyň söwdasynyň ýagdaýyny we meýillerini seljermek maksady bilen, Döwlet gümrük gullugynda degişli statistiki maglumatlary talabalaýyk ýöretmek we bular boýunça degişli hasabatlary taýýarlamak babatda gullugyň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.

Habary paýlaşyň: