Mahabat

Yurdumyzda tizligi bilmän internetiň ösmegi bilen internetde hemme zadyň aňsatdygyny bilýäris. Adamlar öňküsi ýaly bir zat gözlänlerinde  kitap ýa-da magazinesurnal däl-de internetten gözleýärler, internet ulanyjylar üçin iň aňsat görnüşde ähli maglumatlary paýlaşýar ulanyjylar hem bu magumatlara in ansat yoldan yetyarler. Şol sebäpli indi işimiziň köpüsini internete geçirdik.

Web saytdaky mahabat häzirki wagtda mahabatyň iň peýdaly görnüşlerinden biridir we satyan ya da hödürleyaniniz önüme bolan höwesi artdyrmaga kömek edýär. Ulanyjylaryn siz tapmasyny ansatlaşdyryar.
Bulary göz öňünde tutup, dükanlara ýa-da beýleki web sahypalaryn önümlerini web sahypamyzda mahabatlandyrmak üçin mümkinçilikler döredýäris. Işiňizi onlaýn mahabatlandyrmak barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, size taýýarlan makalamyzy okamak üçin şu ýere basyň.

Mahabaty web sahypamyzda ýerleşdirmegiň birnäçe usuly bar.

1.Reklama No: 1

Bu web sahypasynyň ýokarky sag burçunda ilki peýda bolan mahabatlar. Mahabat ýerleri üçin iň amatly ýer, ulanyjylaryň web sahypasyna giren pursatyndan başlap ykjam wersiýada we kompýuter wersiýasynda birmeňzeş suraty üpjün edýär.

2. Reklama No: 2

Bu ýazgylaryň sag tarapynda belli bir mahabat meýdanydyr. Bu sebitde her dürli mahabaty görkezilen ululykda ýerleşdirmek mümkin.

3. Reklama No: 3

Iň oňat mahabat ýerlerinden biri. Bu mahabat meýdançasy ýazgylaryň birinjisiniň soňunda we beýlekisiniň başynda ýerleşdirilýär we bu käbir sahypalar üçin dogry bolsa-da, islege görä sahypalara ýerleşdirilýär.

4. Reklama No:4

Beýleki tarapdan, bu meýdan esasy sahypanyň we beýleki kiçi sahypalaryň aşagyndaky kesgitli bir sahypa bolupdy ýöne bu sahypa haýsydyr bir sahypa geçeniňizde ýitip gitmeýär, ýöne her ýazgynyň aşagynda hemişelik bolýar.

Bu mahabat ýerlerinden peýdalanmak ýa-da markaňyzy tanatmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyň we size ähli taraplaýyn kömek etmäge synanyşarys.

Mahabat hakynda ahli soraglarynyz ya-da bilmek isleyan zatlarynyz hakynda aşakdaky e-poçta bilen habarlaşyp bilersiniz.

Hormat bilen Gorogly.com web sayty.

E-poçta: info@gorogly.com