Makala ýazyp bilýärsiňizmi? | Gorogly.com

Makala ýazyp bilýärsiňizmi?

Islendik temada täsirli makala ýazyp bilýän okyjylarymyza ýazan makalalaryny bize ugratmagy, biziňem olary saýtymyzyň awtoryň adyndan, bar bolsa web saytyny, başka sosyal hasaplaryny hem paylaşyp «Makalalar» bölüminiň üsti bilen ähli internet ulanyjylara ýetirýändigimizi ýatladýarys.

Gowy görýän, dowamly ýöretmek isleýän temaňyz barmy? Öz temaňyzyň okaýjylaryny ýygnamak isleýärmisiňiz?  Baş üstüne, Gorogly.com-yň siz üçin döreden mümkinçiligini elden gidirmäň. Habarlaryňyzy ýa-da makalalaryňyzy edil Medium.com web sahypasyndaky ýaly halaýan ýerleriňizde mazmun öndürip web sahypamyzda paýlaşmagy haýyş edip bilersiňiz, sosial media hasaplaryňyzda-da, Gorogly.com web sahypamyzda-da yzarlaýjy gazanyp bilersiňiz.

«Makalalar« bölüminde diňe bir işiňizi mahabatlandyrmak bilen çäklenmän, islendik temada ýa-da işiňiz barada makala iberip bilersiňiz we biz ony höwes bilen paýlaşýarys.

Sowalyňyz bar bolsa aşakdaky İnstagram / Facebook hasaplarymyza ýa-da aşakdaky epoçta hasabymyza ýazyp bilersiňiz.

İnstagram: instagram.com/goroglycom/

Facebook: facebook.com/goroglycom/

Habarlaşmak: info@gorogly.com