Makalalar

17-nji ýanwar – Halkara halypaçylyk güni

Halkara halypaçylyk güni her ýylyň 17-nji ýanwar bellenilýär.  Bu dynç alyş, köpçülige terbiýeçilik we onuň ähmiýeti barada bilim bermek, global terbiýeçilik hereketini öňe sürmek we adamlary halypalaryna, geçmişine we şu gününe minnetdarlyk bildirmek üçin döredildi. Halypa tejribesi az, köplenç ýaş adama kömek we maslahat berýän adamdyr. Mugallymyň ugrukdyrmak, höweslendirmek işine halypaçylyk diýilýär. Halypaçylyk tälimçiden tapawutlanýar, beýleki zatlar bilen bir hatarda, halypa tälimçiden has göni görkezme berýär. Halypaçylygyň taryhy gadymy döwürlerden we Gadymy Gresiýadan gözbaş alýar. Köplenç halypalara ýüzlenmek üçin ulanylýan “halypa” sözi Gomeriň Odisseýindäki bir gahrymanyň adyndan gelip çykýar. Halkara halypaçylyk gününiň taryhy 2002-nji ýylda, MENTOR Garward jemgyýetçilik saglygy mekdebi bilen birleşende başlandy. MENTOR, ýaşlarda terbiýeçilik meýdançasyny döretmegi we ABŞ-da terbiýeçilik hereketini ösdürmegi maksat edinýän telekeçilik däl guramadyr. 2016-njy ýylda MENTOR Halkara halypaçylyk gününe başlady. 17-nji ýanwar senesi, dünýäniň köp sanly muşdaklarynyň halypasy bolan meşhur professional boksçy, Muhammed Aliniň mirasyna hormat goýmak üçin saýlandy.Ilkinji halkara halypaçylyk güni 2017-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda bellendi.   

 

Merjen BAÝAROWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın