MakalalarTehnologiýa

COREL DRAW PROGRAMMASY BARADA

Corel Draw – programasy grafika bilen işlemek babatda dünýäniň öňdebaryjy programmalarynyň biri bolup durýar. Ol esasan wektor grafikanyň üstünde alnyp barylýan amallary ýerine ýetirmegi mümkin edýär. Öz işinde ol diňe grafiki obýektleri bilen işlemek bilen çäklenmän, eýsem ol tekst bilen işlemekde hem amatly mümkinçilikleri hödürleýär.

CorelDRAW programmasy illýustratiw grafika bilen işlemek üçin programmalaryň obýektl-integrirlenen toplumy bolup durýar. «Integrirlenen toplum» sözleri hökmünde CorelDRAW programmanyň diňe bir anyk meseläni çözmek üçin aýry programma dälde, meseleleriň birnäçesini çözmek üçin niýetlenen programmalaryň utgaşmasy bolup durýar. Toplumyň integrirlenmegi, oňa girýän programmalaryň özara maglumatlar bilen aňsat alyş-çaşlyp bilýändigini aňladýar. Şeýleik bilen, toplumyň köp funksiýalylygy gazanylýar, dürli programmalaryň mümkinçilikleri bolsa öz bölekleriniň jeminden uly bolan bir bitewi zada birleşýär.

Iş meýdany we ulanyjynyň interfeýsi. Programmanyň ulanylýan faýllaryny goýbermek üçin şu giňişlikleri gözlemeli – .CDR, .CMX, .WMF. Programma göýberilenden soň suratda görkezilen CorelDRAW programmasynyň ulanyjy interfeýsiniň esasy elementlerini saklaýan penjiresi açylýar.

Täze resminamany döretmek. Deslapdan programma goýberilenden soň hemişe resminmama açylýar. Eger işiň dowamynda ýene bir resminama açmak zerurlygy ýüze çyksa, onda File (Файл) menýusynda New (Новый документ) bendi saýlamaly ýa-da gurallaryň standart paneliniň çep gyrasynda ýerleşen New (Новый документ) düwmejige basmaly.

ICQ ykjam programmasy hakynda

Resminamalary açmak we ýapmak. CorelDRAW-da öň döredilen resminamalar Windows üçin standart usuly bilen açylýar: CorelDRAW bilen asssiirlenen faýlyň üstüne syçanjyk bilen basylandan soň programma goýberilende; File > Open (Файл > Открыть) buýrugy ýa-da standart panelinde ýerleşen Open (Открыть) düwmejigi arkaly.

Resminamalary ýatda saklamak. CorelDRAW resminamasynyň ýatda saklanylmagy File > Save (Файл > Сохранить) buýrugyň saýlanylmagy ýa-da gurallaryň standart panelindäki Save (Сохранить) düwmejigine basmak arkaly amala aşyrylýar. Eger bu resminama öň ýatda saklanylman bolsa, onda ýörite Save Drawing (Сохранить документ) penjiresi açylýar.

Mahym Babaýewa

Türkmen oba hojalyk uniwersitetinin talyby

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın