Makalalar

DÖWLETMÄMMET AZADYNYŇ ÖWÜT-ÜNDEWLERI

Ahlaklylyk terbiýeliligiň täjidir. Terbiýe meselesinde çagalaryň şahsyýetini ýaşlykdan hormatlamak bilen talap edijiligi utgaşdyryp alyp barmaly. Terbiýäniň ýaşaýyş – durmuşy wezipesi adamzat gymmatlyklarynyň nesilden – nesile geçirmegini üpjün etmek bilen, şol gymmatlyklaryň içgin öwrenilmegini gazanmakdyr. Terbiýäniň maksady döwlete, jemgyýete, halka zerur we peýdaly şahsyyetleri ýetişdirmekdir. Döwletmämmet Azadynyň öwüt-ündewleri 4 topara bölünýär:

  1. Tendäki borjy – hyzmat, hormat, Buýrugyndan hoş bolmak, käýinjinden daş bolmak, razy bolmasa sapar gitmezlik, oňat garşylamak, ugratmak, tiz ýanyna barmak, möhümlerini gaýra-goýman ýerine ýetirmek.
  2. Dil bilen bagly borçlar – özüňden ökde bolsun, pes tutma, gaty gitme olara ýumuş buýurmaň, ýüzüne bakyp gaty gepleme, ýaramaz söz aýtmaň, göni ýüzüne seretme, adyny tutmaň, ät, etme diýme gaty gülmäň.
  3.  Köňül bilen bagly borçlar: mähirli bolmak, dost bolmak, öz soltanyňyz saýmak, bile şatlanmak, gamlanmak, zorluk etmezlik, dertdeş boluň unutman, aýdanyna garşy bolmaň, uzak ýaş dilän.
  1. Maly – dünýe bilen bagly borçlar: eşigini gowy et, iýmiti artyk bolsun, minnet etmäň, islegini kanagatlandyryň, gerek zadyny tapyp beriň, saçagyň we eliň açyk bolsun – gysganman käte sadaka bermek, dost-ýarlaryny, garyndaşlaryny gowy garşylaň, saglygyny diläň.

2023-NJI ÝYL HALKARA “DIALOG PARAHATÇYLYGYŇ KEPILI” ADY BILEN GARŞYLANAN ÝYL

Toplan Bagtygül Gurbanowa

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň

34-nji orta mekdebiniň başlangyç synp mugallymy

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın