MakalalarSaglyk

Iýmit önümleri barada gyzykly maglumatlar

Miweleriň dürli görnüşleri esasy iýmit önümleri bolmasada hemme ýurtlarda diýen ýaly meşhurdyr. Olardan iň esasylary alma we apelsindir. Bu miweleri öndürmekde birinji ýerde Braziliýa we Hytaý durýar.

Käbir şertli iýip bolýan gök önümler we miweler seçgiçileriň agyr zähmeti netijesinde doly iýip bolýan önümleriň hataryna geçdi. Meselem, käşir ilki başda gaty, tagamsyz we benewşe reňkde bolupdyr. Şireli, süýji mämişi käşiri tebigat dälde adamlar medenileşdiripdirler.

Dünýäde pyrtykal şiresi meşgurlyga eýedir, emma iň meşhury çaý we kofe içgileridir. Ýeri gelende aýtsak, ikisi-de, esasanam kofe beýleki iýmit önümleriniň arasynda özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar.

Süytli şokolad barada gyzykly maglumatlar

Krekerler we guradylan miweler süýjüden hem has köp dişlere zyýan berýär. Sebäbi şeker dälde kislota dişleriň owramagyna getirýär.

Hyýar suwsyzlyga garşy kömek edip biler.Sebäbi hyýaryň 96%-ni suw tutýar.

Alymlar nohut ýagyny tehnikanyň kömegi bilen brillianta öwrüp bilýärler.

Yzygiderli tiz tagam bagra gipatit keseli ýaly täsir edýär.

Çagalaryň gowy görýän süýji pagtasy 1897-nji ýylda diş lukmany Uilýam Jeýms Morrison tarapyndan oýlap tapyldy.

Geçirilen gözlegler, sarymsak bedeniň ysyny erbetleşdirmän eýsem hasam gowulaşdyrýandygyny görkezipdir.

 

Döwlet Hallyýew

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın