Weather Data Source: wetterlabs.de
Kripto walýuta näme? - Makalalar - Gorogly.com

Kripto walýuta näme?

Kripto walýuta näme?

Kripto walýuta näme, barter amallarynda ulanyp boljak ähli sanly, şifrlenen, kripto walýuta. Käbirleri üçin geljegiň pul birligi.

Häzirki wagtda kriptografik walýuta köp adamlar tarapyndan eşidilen we ägirt uly kompaniýalara köp ünsi çeken hadysadyr. Kriptografiýa swap amallaryny barlamak we ygtybarly ýerine ýetirmek üçin ulanylýar. Fiziki kärdeşi ýok.

Kredit kartoçkalary bilen sarp edilen. Geçirilýän pullar hem wirtual walýuta bolup durýar. Sebäbi bu amallaryň netijesinde diňe ulgam maglumatlary üýtgeýär. Şeýle-de bolsa, ulgamy has ygtybarly edýän haýsydyr bir häkimýet ýa-da hökümet tarapyndan dolandyrylmaýan merkezleşdirilmedik ulgam bar.

Kriptologiýa näme?

Kriptologiýa şifrlemek ylmydyr. Ulgam boýunça maglumatlaryň parollanmagy. Kriptokurluşlar ortaça parollary döretmek we açarlamak arkaly geçirilýär. Haş funksiýalary ýaly algoritmler ulanylýar.

Kripto walýutanyn taryhy.

Tehnologiýanyň böküş döwri bolan 90-njy ýyllardan başlap sanly walýutany döretmek üçin köp synanyşyk edildi. “Flooz”, “Beenz” we “DigiCash” ýaly ulgamlar işlenip düzüldi, emma bu synanyşyklar galplyk, maliýe kynçylyklary we içerki gapma-garşylyklar sebäpli başa barmady. Bu gözlegleriň hemmesi, ygtybarly, üçünji taraplaýyn çemeleşme ideýasyny ösdürdi.

Ilkinji kripto walýuta , Bitcoin, 2009-njy ýylyň başynda Satoşi Nakamoto kody adyny alan adam ýa-da adamlar tarapyndan işlenip düzüldi. Satoşi Nakamato tarapyndan işlenip düzülendigi aýdylsa-da, näbelli adam (lar) tarapyndan açyk çeşme programma üpjünçiligi hökmünde paýlaşyldy. Bu tor, ahyrky şifrlemek bilen faýl paýlaşmak platformalaryna meňzeş düşünje bolan platformada işleýär.

Kripto walýutalaryn  howpsuzlygy.

Töleg ulgamlaryndaky iň möhüm meseleleriň biri, şol bir puly iki gezek harçlamak mümkinçiligi. Munuň öňüni almak üçin ulanylýan adaty usul, edilen amallary yzarlamak üçin merkezi araçy (banklary) goýmakdyr. Şeýle-de bolsa, bu usul ähli maýa gözegçilik edip bilýän häkimiýetiň gatyşmagyny aňladýar. Bu ygtybarlylygy peseldýär.

Şeýle-de bolsa, merkezleşdirilmedik, başgaça aýdylanda, tor ýaly Bitcoin paýlanan – geleşigiň amala aşyrylmagy üçin ulgamyň her bölegi tassyklanmalydyr. Bu amallar blokirleme arkaly amala aşyrylýar, şonuň üçin her bir amaly her kim görüp biler.

Transferhli geçiriş amallary iberijiniň we kabul edijiniň gapjyk salgylary we iberilmeli mukdar bilen amala aşyrylýar. Bir exchangea ýa-da iberiş geleşigi iberiji tarapyndan tassyklanmaly we soňra ulgam tarapyndan tassyklanmaly. Tassyklamak diňe magdançylar tarapyndan kriptografiki tapmany çözmek arkaly ýerine ýetirilip bilner. Geleşik tassyklanandan soň yzyna gaýtaryp bolmaz. Kriptokurluşlar üçin iň uly töwekgelçilik haker we hüjüm mümkinçiligi.

Kripto bazary

Kripto walýuta  nähili öndürilýär?

Kripto walýutalary öndürmek özleri ýaly paýlanan ulgam arkaly amala aşyrylýar. Şeýlelik bilen ulanyjy esaslanýar. Kriptokurluşlaryň önümçilik çäkleri bar, şonuň üçin kriptografik walýuta näçe köp öndürilse, kripto  walýuta öndürmek üçin çözülmeli amallar şonça-da kyn bolýar.

Kripto walýuta nädip gazyp alynýar?

Önümçilik prosesi, gazyp almak arkaly amala aşyrylýar, fiziki gazuw bolmasa-da, matematiki meseleleri çözmäge esaslanýan amallar edilýär.

Kripto bazarynda birnaçe Koinleri görmek üçin basyn!

 

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın