BilimMakalalar

2021-nji ýylyň iň gowy 10 programma dilleri

İň gowy programma dilleri haýsylary?

Tehnologiýa günsaýyn üýtgeýär we ösýär. Tehnologiýanyň ösüşi adam durmuşyna oňyn täsir edýär. Tehnologiki mümkinçilikleriň kömegi bilen adamlaryň iş durmuşy we gündelik işleri üýtgeýär. Bu üýtgeşmäniň aňyrsynda ilki bilen programmalar bar. Her gün durmuşymyza girýän programmalaryň kömegi bilen edýän işimiziň dowamlylygy gysgalýar we şonuň bilen durmuşymyz has amatly bolýar.

Programmalar we programmirleme, düşünmesek-de, hemmämize oňyn täsir etmegi dowam etdirýärler. Telefonlarymyzda, kompýuterlerimizde we hatda öýde ulanylýan öý goşlarynyň arkasynda programmirleme bar. Durmuşymyzy işlemäge mümkinçilik berýän bu programmalaryň aňyrsynda dürli programma dilleri bar.

Iň köp ulanylýan programmirleme dilleri bolan Programmirleme dilleri haýsylar atly makalamyzyň dowamynda size iň köp ulanylýan programmirleme dilleri we ulanylýan ýerleri barada maglumat bereris. Programma üpjünçiligini öwrenmek we programma üpjünçiligi dörediji hökmünde girdeji gazanmak isleseňiz, programma dilleri baradaky maglumatlary makalamyzyň galan böleginden öwrenip bilersiňiz we öwrenmek isleýän programma üpjünçiliginiň dilini kesgitläp bilersiňiz.

2021 ýylynda iň gowy 10 programma dilleri.

JavaScript

1995-nji ýylda Brendan Eich tarapyndan işlenip düzülen we Netscape tarapyndan çykarylan JavaScript iň köp ulanylýan programma dili. Ösüş wersiýasynda Mocha diýlip atlandyrylýan bu dil hemmeler tarapyndan Live Script hökmünde tanalýar, ýöne soňra bu dil Java Script diýip üýtgedildi.

GitHub-da iň köp ulanylýan programma dili bolan Java skript, obýekte gönükdirilen programmirleme dilidir we bu dil esasan web sahypalarynda ulanylýar. Islendik web taslamasynda ulanyp boljak Javascript-iň artykmaçlyklary gaty ýokary.

 • Dinamiki web sahypasyny guruň. Sahypalaryň işleýşini ýokarlandyrmak
 • Kompilýator programmasyny ulanman programma üpjünçiligi ýazmak
 • Birnäçe platformany özüne çekýän programmalar we web sahypalary ýazmak.
 • Interaktiw taslama döretmekJava skriptini ulanmak isleýän ähli adamlar we kärhanalar. Täze programma üpjünçiligini öwrenmek ýa-da taslama üçin dil gözleýän bolsaňyz, Java skriptini ulanyp, bu artykmaçlyklardan peýdalanyp bilersiňiz.

Java

Jeýms Gosling we Sun Microsystem tarapyndan ýazylan programma dili bolan Java, jübi telefonlarynda, kompýuterlerde, oturdylan enjamlarda we korporatiw serwerlerde ulanyp boljak programmirleme dilidir.

Açyk çeşme programma üpjünçiligi dili bolan Java çeşmeleriniň gaty köpdügini aýtmak mümkin. Her ugurda ulanyp boljak programma üpjünçiligi dili bolandygy mälim bolsa-da, java programmalarynyň we java programma üpjünçiliginiň diliniň korporatiw ýerlerde we ykjam platformalarda has köp ulanylýandygyny aýdyp bolar. Bular bilen birlikde, köplenç java programma üpjünçiligi dili;

 • Oýun dizaýny
 • Ykjam programmalar
 • Web mazmuny
 • Içerki goýmalar

Python

Iň köp ulanylýan programma dilleriniň biri Python. 1990-njy ýylda dizaýner Guido van Rosuum tarapyndan döredilen we Python Software Foundation tarapyndan işlenip düzülen bu dil obýekte gönükdirilen programma dilleriniň arasynda.

Öwrenmek üçin aňsat programma dilleriniň arasynda ýerleşýän Python;

 • Programmany işläp düzmek
 • Maşyn programmirlemek
 • UI döretmek
 • Web programmirleme
 • Torlaýyn programmirlemek
 • Maglumat bazasy programma üpjünçiligi

Bu mowzuk bilen gyzyklanýan adamlar tarapyndan aňsatlyk bilen öwrenilip bilinjek programmirleme dilleriniň arasynda.

C++

Bjarne Stroustrup tarapyndan işlenip düzülen we ilkinji gezek 1983-nji ýylda çykan C ++, iň köp ulanylýan programma dilleriniň arasynda.

 • Kompýuter oýunlary
 • maglumat bazasyny dolandyrmak
 • İnjinerçilik programmalary
 • Enjamlar
 • Sürüji programma üpjünçiligi
 • Operasiýa ulgamlary

Bu diliň köp ugurlarda ulanylýandygyny aýtmak mümkin Obýekte gönükdirilen programmirleme aýratynlyklaryny öz içine alýan C ++ programmirleme dilini öwrenmegiň kyndygyny hemmeler bilýär.

PHP

1995-nji ýylda Rasmus Lerdorf tarapyndan işlenip düzülen PHP, internet taslamalarynda ulanylýan kodlaýyş dillerinden biridir. Açyk kodly dilleriň arasynda ýerleşýän PHP bilen;

 • Korporatiw web sahypasynyň dizaýny
 • Elektron söwda sahypasy
 • Aýry-aýry saýtlar
 • Yörite programma üpjünçiligi
 • Mazmuny dolandyrmak ulgamlary
 • Forum sahypalary

Web sahypalarynyň köp görnüşini taýýarlap bolýar. Häzirki wagtda hemmämiziň ulanýan “Facebook”, “Youtube”, “Wordpress” ýaly köp web sahypasy PHP Programming dilinde ýazylýar.

HTML

1993-nji ýylda WHATWG we W3C tarapyndan ilkinji gezek çykarylan HTML, iň meşhur dilleriň arasynda. Web sahypasyny döretmek üçin “HyperText Markup Language” diýlip hem atlandyrylýan HTML ulanylýar.

Aslynda bu dil HTML bilen ýazylyp bilinmeýänligi sebäpli bu dil programmirleme dilleriniň arasynda däl. Şeýle-de bolsa, bu diliň gaty möhümdigini aýtmak mümkin, sebäbi taslamalaryň köpüsi HTML kodlary bilen döredilip we redaktirlenip bilner. HTML bilen;

 • Web sahypasynyň ýa-da wizual, tekst, reňk ýaly köp aýratynlyklary düzgünleşdirilýär.
 • Gözleg motorlary (google, yandex, mail) HTML kodlarynyň kömegi bilen web sahypalaryny has aňsat skanirläp biler. Gysgaça aýdylanda, HTML kodlary gözleg motorlaryna web sahypasy barada iň zerur maglumatlary berýär.
 • Web sahypalarynyň wizual we ýazmaça mazmuny HTML kodlary bilen has aňsat redaktirlenip bilner.
 • HTML-iň soňky wersiýasy bolan HTML5 bilen adamlar we kärhanalar mobil platformalary üçin web sahypalaryny has aňsatlaşdyryp bilerler. Jübi sazlaşygyny üpjün edýän web sahypalary bilen kompaniýalar gözleg motorlarynda reýtingi has aňsat alyp bilerler.

HTML dili taslamanyň esasy böleklerini döredýän we kompaniýalara artykmaçlyk berýän dil bolany üçin, täze taslama ýa-da web sahypasyny dizaýn etmek isleýänleriň hemmesi bilmeli.

Habary paýlaşyň:

Teswirler aýryldy.