MakalalarTehnologiýa

Sürýän, ýüzýän we uçýan üç tigirli awtoulag

Düýbi Florida ştatynda ýerleşýän “Startap” kompaniýasy, güýçli gämä öwrülip bilýän doly tigirli elektrik ulagyny döredýär. Täze Poseidon Amphibworks kompaniýasy gury ýerde-de, suwda-da hereket edip biljek ilkinji elektrik awtoulagyny döretmek üçin serişde ýygnaýar. Üç tigirli ulag şäher transportyny we motorly gämini birleşdirer. Işläp düzüji kompaniýanyň wekilleri elektrik üç tigirli ulagyň gury ýerde sagatda 96 km/sag tizlige bary-ýogy 5 sekuntda ýetip biljekdigini we şäher şertlerinde ynamly hereket edip biljekdigini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde pes garşylykly gidrofil ganatlaryň ulanylmagy bilen suwdaky uçuş aralygy artar. Ulag üç tigirli motosikl hökmünde hasaba alnyp bilner. Onda sürüji merkezdäki öňdäki oturgyçda oturar we arka tarapynda iki ýolagçy oturgyjy üpjün ediler. Enjamyň özi üç tigiriň ählisine oturdylan elektrik hereketlendirijileri bolan ýönekeý, egilmeýän, rewersiw tigirli şassi bilen hereket edýär. Işläp düzüjiler awtoulagyň arkaýyn suwa girip biljekdigini, kiçijik ýerlerde bolsa, yza çekilip bilinýän iki sany gysgyç ulanyp, elektrik gaýygy ýaly hereket etjekdigini bellediler. Suw ýeterlik çuň bolansoň, gidrofoil moduly, ikinji jübüt elektrik gysgyçlary bilen bilelikde suwa düşer we gaýyk suwuň üstünde “aýlanyp” biler. Gidrofillerde enjam sagatda 56 km/sag tizlige ýetip biler. Kompaniýa henizem köp möçberde pul ýygnamak bilen, maýa goýujy gözleýär. Ol taslamanyň durmuşa geçiriliş möhletini aýtmaýar, emma enjamyň bahasynyň takmynan 95,000 dollar boljakdygyny habar berýär.

 

Hojamberdi WELMEDOW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy

“Samsung Galaxy S23” -iň diňe “Snapdragon” modeli bolar

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın