GyzyklyMakalalar

Süytli şokolad barada gyzykly maglumatlar

Adaty şokolad bilen süýdiň goýalmasy garyp süýtli şokolad ýüze çykarylypdyr. Onuň awtorlarynyň biri hem Genri Nestle bolupdyr.

Adatça çagalar köp mukdarda şokolad iýseler ýüzüne dürtükleriň çykýandygyny aýdýarlar. Emma ylym şokolad bilen dürtügiň arasyndaky arabaglanyşygy tapmady.

Italýan alymlary geçiren barlaglarynda, wagtly-wagtynda şokolad iýýän adamlar, gartaňlyk wagtynda akyl näsazlyklaryndan ejir çekmeýändigini subut etdiler.

Ilkinji gezek şokolad Ýewropada XVI asyrda , haçan-da Hristofor Kolumb özüniň meşhur syýahatyndan gaýdyp gelende, ýany bilen kakao noýbasyny getirende ýüze çykýar.

ABŞ-da süýtli şokolady öndürmek üçin her gün 1500 tonna süýt harçlanýar.

Teoriýa boýunça saklamak şertleri doly ýerine ýetirilende  şokolady ömürlik saklap bolýar, emma tejribede bu mümkin däl sebäbi ykdysady tarapdan girdejisiz hasaplanylýar.

Global ýylylyk älemgoşaryň mukdaryny artdyrýar

Meksikalylaryň halk lukmançylygynda şokolad derman serişdesi hökmünde peýdalynylýar.

Şokoladda köp mukdarda uglewodlar we beloklar saklanýar, şonuň üçin hem türgenler ysgyndan gaçyrýan türgenleşiklerinden soň  wagtal-wagtal şokolad iýýärler.

Dünýäde iň köp iýilýän şokolad Şwesiýa degişlidir.Ortaça ýylda her şwesiýaly adam 11 kilograma golaý şokolad iýýär.

Kakao noýbanyň watany Orta we Günorta Amerika. Emma häzirki wagtda onuň 70%-e golaýy Afrikada ösdürilýär.

Hakyky şokolad wagtal- wagtal iýilende gan aýlanyş damarlary arassalamaga ýardam edýär.

Ilkinji gezek gaty şokolad XIX asyrda alynýar, ondan öň ol diňe suwuk görnüşinde ulanylypdyr.

Kakao agaçlary 2 asyra çenli ýaşamaga ukyplydyr, emma diňe 20-25 ýyl hasyl berýär.

11-nji iýulda Bütindünýä şokolad güni bellenilýär.

Babamyrat Nurjykow

Türkmen oba hojalyk institutynyň 5-nji ýyl talyby

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın