TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY BARADA MAGLUMATLAR

TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY BARADA MAGLUMATLAR

Täze ýyl dünýäniň köp böleginde iň halanýan baýramçlyklaryň biridir. Bu şadyýan we ýagty baýramçylyk bilen köp alamatlar we ynamlar bar.Täze ýyl barada gyzykly maglumatlar:

Täze ýyl baýramçylygy ilkinji gezek 2000 ýyldan gowrak mundan ozal meşhur  Sezaryň buýrugy bilen 1-nji ýanwarda bellenildi.

Russiýada täze ýyl baýramçylygy Pýotr I karary bilen 1-nji ýanwarda geçirmek meýilleşdirdi. Ondan soňra 1-nji sentýabrda bellenildi.

Täze ýyl arçasyny has dogrusy şahalaryny Pýotr I oýlap tapypdyr, emma arçalar oýunjaklar bilen bezelmändir.

Täze ýyl ertekileriniň baş gahrymanlarynyň resmi doglan günleri bar. Aýaz baba 18-nji noýabrda, garpamyk 4-5-nji aprel gijesinde dünýä inipdir.

Täze ýyl arçasyny girlýand bilen bezemek däbi 1895-nji ýyldan ýüze çykdy.

Dünýädäki ilkinji Täze ýyl gutlagy 1843-nji ýylda Londonda çap edildi.

Täze ýyl baýramçylygynda sowgat bermek däbi gadymy Rimde ýüze çykypdyr.

Ginnesiň rekordlar kitabyna görä, iň uly Täze ýyl arçasy 2009-njy ýylda Meksika şäherinde oturdylypdyr. Emeli täze ýyl agajynyň beýikligi 110 metr 35 santimetre ýetirpdir.

Gülnur Otyzowa

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий