Wagt banky - Makalalar - Gorogly.com

Wagt banky

Her gün irden size 86,400 dollar geçirýän bankyň bardygyny göz öňüne getiriň. Günüň çykdajylaryndan soň, bu hasapdan galan mukdary ertirki günüň hasabyna geçmeýär. Günüň ahyrynda hasap boşaýar. Bu pullary nämeler üçin harçlardyňyz? “Puluň barysyny soňky teňňesine çenli harçlamaga synanyşardyk” diýýärsiňiz. Aslynda, her birimiziň şeýle bankymyz bar. Bu bankyň ady bolsa wagt. Her gün irden bize 86400 sekunt karz berilýär. Hasap her gün täzeden başlanýar. Galan wagt indiki güne geçmeýär. Gündelik karzy netijeli ulanmadyk bolsaňyz, ýitgi diňe siziňki bolar. Yza bolsa hiç hili ýol ýok. Indiki günden wagty karzyna hem alyp bilmersiňiz. Biz diňe berlen wagtyň hasabyna häzirki wagtda ýaşamalydyrys. Islendik maksada ýetmek üçin wagtyňyzy dogry sarp ediň. Ony diňe haýyrly işler üçin ulanyň. Her bir sekundyňyzy manyly, dogry we dürs geçiriň. Unutmaň, wagt hiç kime garaşýan däldir. Geçmişi geçdi biliň, geljek entek siziň eliňizde däl. Diňe şu wagtyň özi siziň eliňizdäki uly gymmatlykdyr. Wagtyň gadyryny bileliň!

Pisa diňiniň 4 santimetr dikelendigini aýtdylar

 

 

Döwlet HALLYÝEW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий