Weather Data Source: wetterlabs.de
Web saýtda makala ýazyjy bolmak - Makalalar - Gorogly.com

Web saýtda makala ýazyjy bolmak

Web saýtda makala ýazmak

Makala, sizi gyzyklandyrýan ýa-da yzygiderli yzarlaýan islendik mowzukda (temada) özüňizi kämilleşdirmek barada bolup biler. Mysal üçin: Wirtual hakykat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bilýän ýa-da gözleýän kategoriýalaryňyz hakda makalalar we täzelikler ýazyp, web saýtyň awtory bolup makalalaryňyzy, hekaýalaryňyzy we täzelikleriňizi ähli gyzyklanýanlar bilen paýlaşyp bilersiňiz.

Onsoň web sahypasynda makala ýazmak bize nähili peýdaly?

Web sahypasynda makala ýazmagyň ilkinji peýdasy onuň adamlary ösdürmegidir. Adamlar makala ýazanda gözleg geçirýärler we täze zatlar öwrenip başlaýarlar, şonuň üçin olaryň garaýyşlary üýtgeýär we ösýär. Makala ýazanyňyzda adamlara dogry zatlary ýetirmek möhümdir. Asyl we takyk maglumatlar bilen makala ýazyp, okaýjylarňyzy internetde tapyp bilersiňiz.

Makala ýazyjylary üçin hödürleýän hyzmatymyz

Gorogly.com habarlar web sahypasy hökmünde makala ýazyjylaryny web sahypamyza çagyrýarys. Şeýle-hem paýlaşylan hekaýalar awtoryň ady bilen esasy kategoriýalarymyzda paýlaşylýar. Mazmunyny (makalalaryny) Gorogly.com web sahypamyzda höwes bilen paýlaşmaga taýyn, öz ugrunda ýa-da gyzyklanýan temasynda makalalar ýazmak isleýänler üçin.

Web saýtymyzda makala paýlaşma wagtynda, her bir ýazyja paýlaşmak isleýän makalalarynyň aşagynda sosial media hasaplaryny (Instagram, Facebook, Twitter, Web saýt we ş.m) görkezmek arkaly has köp maksatly okaýja ýetmäge mümkinçilik berýäris.

Makalalaryň mowzuklaryna mysal bermek üçin: Dünýä,Tehnologiýa, Sport, Moda, İş, Syýahat, Maliýe, Kripto walyuta, Ylym, Bilim, Saglyk, Tebigat ýaly makalalar we beýleki köp ugurlarda ýazylyp bilner, bularyň hemmesi şertsiz tassyklanýar we web sahypamyzda paýlaşylýar.

Gorogly.com web sahypamyzda makala ýazyjysy bolmak üçin etmeli zatlaryňyz gaty ýönekeý. Aşakda görkezilen İnstagram sahypamyza we “Habarlaşmak” sahypamyza ýa-da info@gorogly.com elektron poçta adresimize ýazan makalaňyzy (täzelikleri) iberip bilersiňiz.

                  Instagram sahypamyz üçin basyň!

                  Bize e-poçta arkaly ibermek üçin basyň!

Facebook sahypamyz üçin basyň!

Sahypamyzyň “Habarlaşmak” bölüminden ibermek üçin basyň!

 

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın