Weather Data Source: wetterlabs.de
Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary - Makalalar - Gorogly.com

Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary

Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary haýsylar?

Windows 10 ulanyjylaryna zatlary çaltlaşdyrmagyň aňsat ýollaryny görkezmek üçin düzülen täzeliklere klawiatura gysga ýollary girýär. Şu maglumatlara esaslanyp, klawiaturadaky aşakdaky kombinasiýalar “syçanjygyň” ulanylmagyndan uzaklaşmaga kömek eder:

CTRL+F

Sahypadaky ýa-da resminamadaky tekstiň içindäki açar sözleri gözläp, resminamanyň üstünden baryp, degişli bölekleri tapyp bilersiňiz.

CTRL + Shift + basyň

Bulut ammaryna ýa-da e-poçta goşundysyna resminamalary ýeke-ýekeden goşmak gaty gyn. Köp wagyt resminamalary goşmak üçin ýönekeý CTRL + gysga ýol köplenç ýeterlik bolsa-da, faýllary saýlap ýükläniňizde bu salgylanmany ulanyp bilmersiňiz.

Munuň ýerine, goşmak isleýän her bir resminamaňyzy birbada goşmak we goşmak üçin CTRL + Shift basyp bilersiňiz.

CTRL+M

Adatça bir wagtyň özünde birden köp programma işleýär. Bu märekeden dynmagyň gaty ýönekeý usuly bar.

Açyk beýleki penjireleriňizi çalt azaltmak we iş stoluna gaýdyp gelmek üçin CTRL + M düwmelerini ulanyp bilersiňiz.

CTRL+W

Syçanjygyň üstünden el bilen çykmagyň ýerine CTRL + W gysga ýoly bilen açan islendik programmaňyzy, goýmany ýa-da penjiräni ýapyp bilersiňiz. Şonuň üçin elleriňizi klawiaturadan çykarmaly dälsiňiz.

Windows+L

Windows + L bilen kompýuteriň ekranyny birnäçe sekundyň içinde gulplap biljekdigiňizi bilýärdiňizmi? Esasanam ekrany birden öçürmeli bolanyňyzda, bu salgylanmany ulanmak ömri tygşytlaýjy bolar.

CTRL+D

Klawiaturadaky CTRL + D salgylanmasyny ulanyp, ýitirmek islemeýän sahypalaryňyzy awtomatiki bellik edip bilersiňiz.

CTRL+PrtScr

Möhüm habary, gülkünç suraty ýa-da wideo ýazgylaryny almak isleseňiz, CTRL + PrtScr gysga ýoly bu hiläni ýerine ýetirer.

CTRL+Shift+V

CTRL + V, iň köp ulanylýan klawiatura gysga düwmelerinden biridir, bu zatlary kompýuteriň buferinden zatlary goýmaga mümkinçilik berýär.

CTRL + Shift + V salgylanmasy diňe bir göçüren zadyňyzy däl eysem hem, teksti ýönekeý tekst hökmünde hem ýelmeýär. Göçürýän tekstiňizdäki islendik formatirlemegiň häzirki ulanýan formatlamany bozmazlygyny üpjün edýär.

CTRL+Shift+T

CTRL + Shift + T gysga ýoly bilen, Google Chrome brauzerinde ýakynda ýapylan bellikleri açyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, ýapylan goýmalary täzeden gözlemek kynçylyklaryndan dynarsyňyz.

Microsoft Windows 12-i işläp başlady: Jikme-jiklikler

Bilmeli 11 sany möhüm klawiatura gysga ýoly

Ctrl + A: Penjiräniň hemme elementlerini saýlaň.

Ctrl + C ýa-da Ctrl + İnsert: Saýlanan ýa-da tapawutlandyrylan elementi göçüriň (mysal üçin, tekst, suratlar we ş.m).

Ctrl + V ýa-da Shift + Goýmak: Saýlanan ýa-da tapawutlandyrylan elementi goýuň.

Ctrl + X: Saýlanan ýa-da tapawutlandyrylan elementi kesiň.

Ctrl + Z: Öňki hereketi yzyna al.

Ctrl + Y: Amaly täzeden işlediň.

Ctrl + N: File Explorer häzirki penjireňiz bolsa, häzirki penjire ýaly bukja ýoly bilen täze File Explorer penjiresini açyň.

Windows+ F1: Adaty brauzerde “Windows 10-da nädip kömek almaly” Bing gözlegini açyň.

Alt + F4: Häzirki programmany ýa-da penjiräni ýapyň.

Alt + Tab: Açyk programmalaryň ýa-da penjireleriň arasynda geçiň.

Shift + Delete: Saýlanan elementi hemişelik pozuň.

Menýu we meseleler paneliniň gysga düwmeleri.

Başlangyç menýusyny we meseleler panelini açmak, ýapmak we başgaça dolandyrmak üçin aşakdaky klawiatura gysga düwmelerini ulanyp bilersiňiz.

Windows ýa-da Ctrl + Esc: Başlangyç menýusyny açyň.

Windows + X: Gizlenen Başlangyç menýusyny açyň.

Windows + T: Programmalar panelinde programmalaryň arasynda (berkidilen programmalary goşmak bilen) geçiň.

Windows + [San düwmeleri]: Iş panelinde [belgä] berkidilen programmany açyň. Mysal üçin, “Edge” -ni meseleler paneliniň birinji ýerinde gysyp, “Windows” düwmesine bassaňyz, “Edge” açylar. Programma eýýäm açyk bolsa, täze mysal ýa-da penjire açylar.

Windows+ Alt + [San düwmeleri]: Meseleler panelindäki [san] ýagdaýyna berkidilen programma üçin sag düwme menýusyny açyň.

Windows + D: Iş stoluny görkeziň ýa-da gizläň (Windows açary + iş stoluny görkezer).

Iş stoly: Windows, Snap Assist we wirtual iş stollary

Aşakdaky düwmeler, aýratyn penjireleriň wirtual iş stollaryny goşmak bilen iş stoluňyzda işleýşine gözegçilik edýär.

openhli açyk penjireleri kiçeldiň: Windows + M

Minimallaşdyrylan penjireleri dikeldiň: Windows + Shift + M

Saýlanan ýa-da häzirki işjeň penjireden başga ähli penjireleri kiçeldiň: Windows + Home

Saýlanan penjiräni ulaldyň: Windows + Yokarky ok

Işjeň penjiräni giňligini saklamak bilen dikligine ulaldyň: Windows  + Shift + Up ok

Saýlanan penjiräni kiçeldiň: Windows + Aşak ok

Saýlanan penjiräni ekranyň çep ýa-da sag ýarysyna süýşüriň: Windows + Çep ok ýa-da sag ok

Saýlanan penjiräni çepe ýa-da sag monitora geçiriň: Windows + Shift + Çep ok ýa-da sag ok

Işiň görnüşini açyň: Windows + Tab

Täze wirtual iş stoly goşuň: Windows + Ctrl + D

Indiki wirtual iş stoluna (sagda) geçiň: Windows + Ctrl + Sag ok

Öňki wirtual iş stoluna (çepde) geçiň: Windows + Ctrl + Çep ok

Häzirki wirtual iş stoluny ýapyň: Windows + Ctrl + F4

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın