JemgyýetMedeniýet

Berdimuhamedow watan goragçylaryna Gutlag iberdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Gutlag iberdi. Onda bu baýramyň eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini goraýan, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy hem-de hukuk tertibini üpjün edýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryna we işgärlerine bildirilýän uly ynamy, belent sarpany hem-de olar hakynda edilýän çuňňur aladany giňden dabaralandyrýandygy bellenilýär. 

Hususan-da: “Dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň biri hasaplanýan eziz Watanymyzyň harby howpsuzlygyny we çäkleriniň bitewüligini üpjün etmegiň harby-syýasy, harby-ykdysady we harby-strategik esaslaryny kesgitleýän hem-de döwletimiziň parahatçylyk söýüji daşary syýasaty bilen ugurdaş bolan Harby doktrinamyzyň ýörelgelerini, maksatlaryny gyşarnyksyz berjaý etmek siziň her biriňiz üçin belent borç bolmalydyr. Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny, konstitusion gurluşyny, asyrlardan gözbaş alýan milli gymmatlyklarymyzy goramagy hem-de jemgyýetimizde hukuk tertibini pugtalandyrmagy, kanunçylygy has-da berkitmegi hemişe baş maksat hasaplamalysyňyz” diýlip türkmen Lideriniň Gutlagynda nygtalýar.

Döwlet Baştutany Gutlagynda Garaşsyzlygymyzy gazananymyzdan üç aý soň döredilen Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda 30 ýyl dolýandygyny belläp, merdana watan goragçylaryna berk jan saglyk, uzak ömür, egsilmez bagt, abadan we bagtyýar durmuş, mukaddes we jogapkärli gulluklarynda hem-de işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Habary paýlaşyň: