JemgyýetMedeniýet

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň sanawyna girizmek üçin täze hödürnamalary taýýarlaýar

29-njy ýanwarda Daşary işler ministrliginde ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň gün tertibiniň mazmuny örän baý boldy. Häzirki meselelere, şeýle-de geljek döwür üçin meýilnamalara garaldy. Bu ugurda şu ýyl Türkmenistanyň milli dutar ýasamak senetçiliginiň hem-de dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmeginiň, şeýle-de ýurduň Hökümetara okeanografiýa komissiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna 2021-2023 ýyllar döwri üçin, Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna 2021-2025-nji ýyllar döwri üçin saýlanylmagynyň derwaýys ähmiýeti bellenildi.

Şunuň bilen birlikde, ahalteke atlaryny seýislemek sungaty we türkmen alabaýlaryny ýetişdirmek sungaty ýaly gadymy türkmen sungatlaryny ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek boýunça häzirki wagtda alnyp barylýan işler dogrusynda hem gürrüň edildi. Türkmenistanyň paýtagtyny «Dizaýn» döredijilik ulgamy boýunça ÝUNESKO-nyň Şäherleriň global döredijilik toruna girizmek üçin hödürnamanyň ýagdaýyna hem seredildi. Şeýle-de Türkmenistanyň käbir ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedralarynyň döredilmeginiň guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň dowamynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň 2022-nji ýylda ýerine ýetirmeli işleriniň Meýilnamasyna hem seredildi.

Habary paýlaşyň:

Teswirler aýryldy.