Syýahat

Syýahat kategoriýasy dünýädäki ähli syýahatlar, syýahatçylyk we gezelenç edilýän ýerler baradaky habarlary öz içine alýar.

Syýahat

Türkiýe wiza görnüşleri, tölegleri we zerur resminamalary

Bilşimiz ýaly, geçen ýylyň ahyrynda Türkmenistandan Türkiýä gitmek üçin wiza talaplary we wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgünleri girizildi. Türkiýe

Read More