Syýahat

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik

“Green Card” 2024: boýunça resminamalary kabul edişlik 5 Oktýabr 2022 senesinde başlady.  Resminamalary tabşyrmak üçin diňe şu salgydan  (https://dvprogram.state.gov/)      peýdalanyň! Grin Kard boýunça resminamalar kabul edişlik 2022-nji ýylyň 8-nji noýabryna çenli dowam edýär. Ýeňijiler 2023-nji ýylyň 6-nji maýynda ýokaryda bellenen salgydan yglan ediler.

Resminamalary özüňiz tabşyrmak maslahat berilýär we şu salgyda görkezilen gözükdirijiden peýdalanyň!
Grin Karda resminamalar tabşyrmak üçin şu salgyda görkezilen talaba laýyk fotosurat we möhleti bolan pasport gerekdir.

Gatnaşyjylar soragnamany diňe bir gezek tabşyryp bilerler, bir gezekden köp tabşyrylsa, gatnaşmak hukugyny ýitirýarler. DW-2024 meýilnama barada giňişleýin maglumat şu salgyda elýeterlidir. Iňlis dilinde berilen DW-2024 gözükdirmesi (PDF 374 KB) ýeketäk resmi gözükdirmesidir.

Eýsem “Green Card” näme?

Mälim bolşy ýaly, her ýylda ABŞ-nyň “Green Card” (Grin Kard ) Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda doglan 55 000 adama, ABŞ-a hemişelik gitmek mümkinçiligini berýär. Şu lotereýada utujy saýlama kompýuter arkaly geçirilýär we utujylaryň sany dünýa boýunça alty geografik regionlara paýlanylýar.

Grin Karda her kimiň özüniň ýüztutmalydyny ýatlatmak isleýäris.  Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ýaýradan maglumatyny  täzeden ýatlatýarys!  Resminamalary tabşyrylandan soňra berlen onlaýn kody berk saklamak wajypdyr.

Green Card ulanmak üçin talaplar näme? Iňlis dilini bilmek hökmanymy?

Yaşyl kartoçka üçin ýüz tutanyňyzda maglumatlary dogry doldurmaly. Şeýle-de bolsa, şertler iňlis dilini bilmek derejesini öz içine almaýar. Çekişiň netijesinde geçiriljek söhbetdeşlikde iňlis dilini bilmeli.

Amerika “Green Card” dalaşgärlerinden orta mekdebi ýa-da şoňa meňzeş mekdebi gutarmagyny talap edýär. ABŞ-nyň Green kartoçkasyna dalaş edýänler hem soňky 5 ýylda tejribe we tejribe talap edýän işde azyndan 2 ýyl işlän bolmaly.
“Green Card” lotereýasyna gatnaşmak isleýänler oktýabr bilen noýabr aralygynda ýüz tutmaly.
ABŞ-nyň Green kartoçkasyna ýüz tutjak şahslaryň diňe bir gezek ýüz tutmaga hukugy bar. Bir adamyň adyndan birden köp ýüz tutulsa, adamyň ähli arzalary nädogry bolar.
“Green Card” programmalary www.dvlottery.state.gov internet sahypasynda edilýär. Amerikan Green kartoçkasyna ýüz tutanyňyzda, ýüz tutujynyň şahsyýet maglumatlary, raýatlyk ýurdy we ýanýoldaşy we çagalary baradaky maglumatlar bar bolsa tabşyrylmalydyr. Programmada ulanyljak surat, sahypada talap edilýän aýratynlyklara laýyklykda ýüklenmeli.
Green kartoçka üçin ýüz tutup biljek ýurtlaryň arasynda Amerikan hökümeti tarapyndan kesgitlenýär. Türkmenistan bu hukugy bolan ýurtlaryň biridir.
18 ýaşdan uly 18 ýaşa ýetmedikler ene-atalarynyň gözegçiligi astynda ýüz tutup bilerler.
Programmadan soň berlen belgini saklamaly.

27-nji sentýabr – Bütindünýä syýahatçylyk güni

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın