Syýahat

Green Card näme, 2023-nji ýylda nädip we haçan ýüz tutmaly?

ABŞ-nyň “Green Card” ady bilen hem tanalýan ABŞ ýaşyl kart , Amerikaly däl raýatlara we olaryň maşgalalaryna ABŞ-da ýaşamak we işlemek üçin hemişelik ýaşamaga rugsat berýän resminama.

Haýsy usula gelendigiňize baglylykda Green Card nädip almaly diýen soraga dürli jogaplar berilip bilner, ýöne umuman alanyňda, garyndaşlaryňyzyň üsti bilen Green Card almak ýa-da Amerikada işlemek mümkin.

Green Card näme?

“Green Card” 1990-njy ýylda Amerikan Kongresi tarapyndan kabul edilen we her ýyl ABŞ hökümeti tarapyndan gurnalýan resmi programma. “Green Card” ABŞ-dan bolmadyk raýatlar, olaryň ýanýoldaşlary we 21 ýaşa çenli durmuşa çykmadyk çagalary üçin elýeterlidir; Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ömürboýy ýaşamaga, işlemäge we okamaga mümkinçilik berýär. Amerikan ilatyny we medeniýetini diwersifikasiýa etmek üçin ABŞ-nyň hökümeti her ýyl lotereýa arkaly 50 000 adama Green Card berýär. Çekeleşik kompýuter gurşawynda tötänleýin ýerine ýetirilýär we şol bir ýurtdan gatnaşyjylaryň mümkinçilikleri deňdir.

 

ABŞ-nyň Green Card üçin haýsy ýollarda we nädip ýüz tutmaly?

  • Garyndaşynyň üsti bilen Green Card üçin ýüztutma
  • Iş arkaly Green Card almak
  • Maýa goýumlary arkaly Green Card üçin ýüztutma

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik

Green Card üçin gerekli resminamalar

Umuman, “Green Card” programmasy üçin zerur resminamalar aşakdakylardyr.

  • Hukuk barlygyny tassyklaýan resminamalar – Dogluş şahadatnamasy, pasaport we şuňa meňzeş resminamalar
  • Häzirki maşgala ýagdaýyňyzy tassyklaýan resminamalar
  • Maliýe ýagdaýyňyzy tassyklaýan resminamalar
  • Saglyk ýagdaýyňyzy tassyklaýan resminamalar
  • Häzirki bar bolan ýa-da wagty dolan ABŞ-nyň wiza resminamalary
  • Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bolsaňyz, häzirki ýagdaýyňyzy we kanuny girişiňizi görkezýän resminamalar
  • Hemaýatkäriň ABŞ-nyň raýatlygyny ýa-da hemişelik ýaşaýan ýagdaýynyň subutnamasy

Green Card üçin haçan we nädip ýüz tutmaly

Amerikada ömürboýy ýaşamaga, okamaga we işlemäge mümkinçilik berýän “Green Card” 2023 (DV2025) üçin ýüz tutma wagty yglan edildi.

“Green Card” anketalary 4-nji Oktýabr, Çarşenbe güni sagat 21: 00-da başlar we 7-nji Noýabr, sişenbe güni Türkmenistan wagty bilen 21: 00-da tamamlanar. DV2025 (2023) ady bilen geçiriljek “Green Card” lotereýasynyň netijeleri 2024-nji ýylyň 4-nji Maýy, şenbe güni sagat 21: 00-da yglan ediler.

Resminamalary tabşyrmak üçin diňe şu salgydan (https://dvprogram.state.gov/) peydalanyp bilersiniz! Resminamalary özüňiz tabşyrmak maslahat berilýär we şu salgyda görkezilen gözükdirijiden peýdalanyň! Green Card resminamalar tabşyrmak üçin şu salgyda görkezilen talaba laýyk fotosurat we möhleti bolan pasport gerekdir.

Grin Karda her kimiň özüniň ýüztutmalydyny ýatlatmak isleýäris.  Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ýaýradan maglumatyny  täzeden ýatlatýarys!  Resminamalary tabşyrylandan soňra berlen onlaýn kody berk saklamak wajypdyr.

Gatnaşyjylar soragnamany diňe bir gezek tabşyryp bilerler, bir gezekden köp tabşyrylsa, gatnaşmak hukugyny ýitirýarler. DW-2024 meýilnama barada giňişleýin maglumat şu salgyda elýeterlidir. Iňlis dilinde berilen DW-2024 gözükdirmesi ýeketäk resmi gözükdirmesidir.

Habary paýlaşyň: