Syýasat

Raşid Meredow Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi bilen duşuşdy

27-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohiniň arasynda duşuşyk geçirildi. Taraplar türkmen-rus gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar, halkara we sebit meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň DIM-leriniň derejesinde syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmeginiň maksadalaýykdygy bellenilip, hökümetara gepleşikleriň yzygider guralmagynyň mümkinçiliklerine seredildi.

Habary paýlaşyň: