Syýasat

Türkmenistanda Ýol gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi dörediler

Hökümetiň 28-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Awtomobil ýollary ministrligini döretmek hakyndaky teklip barada aýdyp, ýol gurluşygyny dolandyrmak boýunça täze hökümet edarasynyň adynyň talaba laýyk gelmeýändigini belledi.

Ýurdumyzyň Konstitusiýasyna laýyklykda, ykdysadyýetimiz bazar gatnaşyklaryna görä guralýar. Döwletimizi ösdürmek boýunça ähli uzak möhletleýin meýilnamalarymyz hem bu ugra gönükdirilendir. Şoňa görä-de, ony Ýol gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi diýip atlandyrsak maksadalaýyk bolar diýip pikir edýärin. Şeýle hem onuň Düzgünnamasynda bazar gatnaşyklaryna degişli ähli kadalar beýan edilmelidir diýip, döwlet Baştutany belledi we bu ugurda taýýarlanylan ähli resminamalara gaýtadan seredip, olary Ministrler Kabinetiniň indiki mejlisine seretmek üçin hödürlemegi tabşyrdy.

Habary paýlaşyň: