Метка: Bilim

Okamak has peýdalymy ýa-da diňlemek?

Okamak diňlemekden has peýdaly diýen pikir bar. Şeýle-de bolsa, ilatyň bir bölegi…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Dünýäde iň ýokary IQ dereje

Akyl paýyny (IQ dereje) kesgitlemek üçin synaglar hemme ýerde giňden ulanylýar: bu…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

YLYM-BILIM ULGAMY — ÖSÜŞLERIŇ ÖZENI

Häzirki wagtda dünýäde ylym-bilim ulgamy, ylmy we tehniki açyşlar ösüşleriň esasy güýji…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Alymlar möhüm alamatlara gözegçilik etmek üçin kapsula döretdiler

Amerikanyň birnäçe uniwersitetleriniň işgärleri aşgazan-içege ulgamynyň içinden möhüm alamatlara (dem alşyna we…

Allanur Tyllayew Ýazan Allanur Tyllayew

Bilim ösüşiň gözbaşy

Bilim - logiki ýa-da hakykata esaslanyp we tejribe bilen tassyklanyp ýa-da iş…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Ýurdumyzda täze okuw ýylyny buşlaýan ilkinji jaň sesi ýaňlandy

Şu gün ýurdumyzyň ähli künjeginde Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly ýagdaýda…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Online sapaklar (ebilim) ähmiýeti

Onlaýn bilim - esasanam häzirki global pandemiýa döwründe durmuşymyzyň möhüm bölegine öwrüldi.…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Bilimde tehnologiýalaryñ günimize çenli üýtgeşmeleri

Tehnologiýanyň bilimde ornaşdyrylmagy möhüm üýtgeşmelere we peýdalara sebäp boldy. Adaty tagtadan we…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

2023-nji ýyl üçin Türkmenistanda diplomlary ykrar edilýän uniwersitetleriň sanawy çap edildi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2023-nji ýyl üçin dünýä belli uniwersitetleriň sanawyny tassyklady. Türkmenistanda…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Mekdep tagtasy näme üçin ýaşyl reňkde?

Häzirkizaman mekdeplerinde mekdep tagtalary diňe hek bilen däl, eýsem markerler bilen ýazmak…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com