Метка: Habarlar

Belarusyň Aşgabatdaky ilçihanasy wiza üçin deslapky hasaba alynmagy girizýär

Belarusyň Türkmenistandaky ilçihanasy resminamalary tabşyrmak we respublika girmek üçin wiza alnanda şahsy…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanyň ýene iki welaýatyndaky barlaghanalarda häzirki zaman enjamlary oturdyldy

Döwrebap barlaghana enjamlaryny oturtmak işleri Balkan welaýatynyň ähli etraplarynda ýerleşýän 14 we…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukdan boşatmak we harby gulluga çagyrmak boýunça Permana gol çekdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň “TRT Haber” habarlar teleýaýlymyna beren interwýusy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “TRT Haber”…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

TITU-nyň garamagynda Oguz han ylmy-tehnologiýalar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan, uniwersitetiň garamagynda,…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

«TMCELL» ýokary tizlikli awtoýollaryny öýjükli aragatnaşyk bilen üpjün etdi

«Altyn Asyr» ÝGPJ-niň hünärmenleri Aşgabat — Mary — Türkmenabat hem-de Aşgabat —…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Gün panelleriniň önümçiligini gowulandyrmak üçin neýrotor döredildi

"LETI" Sankt-Peterburg döwlet elektrotehniki uniwersitetiniň hünärmenleri gün batareýalary üçin elementleriň önümçiligindäki kemçilikleri…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Dünýädäki iň uly «Dron awtoulag ýoly» gurulýar

Angliýa awtonom dron ýolunda işe başlady. Dörediljek ugur dünýädäki iň uly awtonom…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

«Türkmenawtoulaglary» agentligi boş iş orunlaryny yglan etdi

«Türkmenawtoulaglary» agentligi logistika boýunça, şeýle-de maglumat tehnologiýalary boýunça hünärmenleri işe çagyrýar. Bu…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Google Drive zatlary çaltlaşdyrmak üçin gysga ýollar goşýar!

“Drive” -ny internetde has peýdaly etmek isleýän Google, täze klawiatura gysga ýollaryny…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com