Tebigat

AWSTRIÝADAKY AJAÝYP ÇÜWDÜRIM

Dünýäde birnäçe ajaýyp we täsin çüwdürimler bardyr. Şol çüwdürimleriň biri hem Awstriýanyň Insbruk şäherinde ýerleşýär. Awstriýaly suratkeş Andre Heller adamyň kellesi görnüşinde ýaşyl reňkli çüwdürimi döretdi. Binanyň içinde 1995-nji ýylda döredilen Swarowskiý kärhanasynyň ýüzýyllygyna döredilen Swarowskiý muzeýi ýerleşýär. Bu kelle görnüşindäki çüwdürimiň “agzyndan” suw akýar, “gözleri” bolsa Swarowskiý aýnasyndan ýasalan.
Çüwdürim şu wagta çenli haýran galdyrmagy bes etmeýär. Onuň ösüşine öňdebaryjy heýkeltaraşlaryň we binagäleriň topary gatnaşdy. Şol bir wagtyň özünde çüwdürim kristallar muzeýine girelge bolup durýar. Bu hakykatdan hem häzirki zaman sungatynyň ajaýyplygydyr. Muzeýiň özi ýer astynda ýerleşýär. Çüwdürimden geçip muzeýe girmek mümkin däldir. Bu muzeýde dünýädäki iň uly agramy 300000 tonna barabar emeli kristal ýerleşýär we ol Ginnesiň Rekordlar Kitabyna girizilendir.

Gülnur Otyzowa
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın