ÝER HOZUNYŇ AÝRATYNLYKLARY | Tebigat | Gorogly.com

ÝER HOZUNYŇ AÝRATYNLYKLARY

Ýer hozunyñ dünýä boýunça ekilýän meýdany 18,3 mln ga ýetýär. Esasy ekilýän ýurtlary: Birma, Indoneziýa 0,7 mln ga Hindistan 2 mln ga, orta Aziýa, Kawkaz ýurtlary, ABŞ, Afrikada 5-7 mln ga. Ýer hozunyñ ortaçä hasyly 35-40 s/ga ýetýär. Sort synag meýdanlarynda hasyly 61 s/ga alnypdyr.

Ýer hozy — kösükler maşgalasynda (Fabasaýe) degişli bolup latynça ady- Arachis hypogace vulgaris. Ekilýän ýer hozy bir ýyllyk ot şekilli ekin bolup güýçli ösen ekindir. Kökleri köp şahalanýan 1,5 m çenli topraga aralaşýar.

Ýer hozunyñ kökleri topraga 186 sm çuñluga aralaşýar. Gapdallygyna şahalanyp 140 sm çenli uzap gidýär. Kökleri iñ gür toplary topragyñ ýüzüne golaý ýerde 0,50 sm çuñlukda ýerleşýär. Kökleriñ iñ gür ýerlerinde we esasy köke golaýda hem-de ülüş asty tirsegiñ töwereginde çişler bolýar. Olary kluben bakteriýalary emele getirýärler. Şeýle çişler Orta Aziýanyñ ýeñil çägesöw, ösümlik çägeli toprakly ýerlerinde köp bolýar. Agyr toýun toprakly ýerde bolmaýar.

Nohudyň syna aýratynlyklary

Ýer hozy özüniñ döwrüniñ uzynlygy bilen tapawutlanýar. Ol köp giñişliklerde öz wegatasiýasyny baldagynyñ özi guraýança dowam etdirip bilmeýär. Ol güýzki aýazlara çenli ösýär. Ýagny sowuk urýança. Ýöne ol şol döwürde ýeterlik mukdarda bişişen kösük hasylyny toplap bilýär. Hasyl toplamak arahisiñ sortyna, formasyna, howanyñ we topragyñ çygyna, temperatura, agrotehnikasyna bagly bolýar

Türkmenistanda ýer hozuny ösdürüp ýetişdirmegiñ tehnologiyasy. Ýer hozy üçin iñ amatly öñi syra ekin güýzlük bugdaý hasap edilýär. Ýer hozy dürli ekinlerden soñra ekmek bolýar. Ony güýzlük dänelerden soñra ekmek maslahat berilýar. Ýer hozy özi köp sanly ekinler üçin iñ gowy öni syra ekin bolup hyzmat edýär. Topragy doly ekişe taýýarlamaly, ekin meýdanlaryny galyndylardan arassalamaly. Gatnaşan ýerlere gektara 500-600 metr      kub suw tutmak maslahat berilýär. Güýz sürüminden öñ gektara 15-20 kg kaliý dökmeli. Mundan başgada tohumlary ekişe taýýarlamaly.

Türkmenistanyñ ekerançylyk ylmy-barlag institutynyñ alymlaryñ maslahat berilmegine görä ýer hozy ekmek üçin iñ amatly möhleti 10-20 aprel aralygy hasap edilýär. Ekiş usuly 70 sm. Ekiş çuñlugy 6-8 sm gektara 100-120 müñ düýp bolmaly. Umuman alanymyzda Türkmenistanyñ şerti ýer hozy üçin amatly hasaplanylýar

Muhammet Batyrow

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий