MakalalarTebigat

ŽAKARANDA

Elmydama ýaşyl öwüsýän žakaranda baglarynyň häzirki wagtda 50-den gowrak görnüşi
mälimdir. Žakaranda baglarynyň ady guarani halkynyň dilinden gelip çykyp “ýakymly ysly”
diýen manyny berýär. Bu ösümlik Afrikada, Aziýada we Ýewropada medenileşdirilýär. Olar 20-
30 metre çenli ýetip bilýär.
Baglaryň gülleri depelerindäki şahalarynda ýygnanyp, paporotnik şekilliligi bilen meşhurdyr.
Olar dermanlyk serişdeleri hökmünde giňden peýdalanylýar. Lukmanlaryň bellemegine görä,
žakarandalaryň şiresi mikroblardan goraýar. Şeýle-de bu agaçdan dürli ysly atyrlary hem
öndürýärler. Şonuň üçin hem žakarandalar dünýäniň iň gymmatly agaçlarynyň biri
hasaplanylýar.

Gülsoltan KURBANBAÝEWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın