Weather Data Source: wetterlabs.de
Alnan fotonlar: Webb ilkinji ýyldyzyny 18 gezek görýär - Tehnologiýa - Gorogly.com

Alnan fotonlar: Webb ilkinji ýyldyzyny 18 gezek görýär

James Webb kosmos teleskopy, golaýdaky infragyzyl kamera (NIRCam) guralyny ulanyp, obserwatoriýanyň esasy aýnasyny deňleşdirmek boýunça birnäçe aýlap dowam eden işiň birinji tapgyrynyň tamamlanmagyna golaýlaýar.

Toparyň kynçylygy iki esse boldy: NIRCam-yň asman jisimlerinden ýagtylyk ýygnamaga we 18 esasy aýna segmentiniň hersinde şol bir ýyldyzdan ýyldyz şöhlesini kesgitlemäge taýýardygyny tassyklaň. Netijede, 18 sany tötänleýin tertipleşdirilen ýyldyz nokadynyň şekilli mozaikasy, Webbiň ikinji aýnasynda we NIRCam detektorlarynda şol bir ýyldyzdan ýagtylygy görkezýän Webbiň birleşdirilmedik aýna segmentleriniň önümi.

Bulaşyk ýyldyz şöhlesiniň ýönekeý keşbine meňzeýän zat, Webbiň şu tomus älemde görlüp-eşidilmedik görnüşlerini üpjün etmegi üçin teleskopy deňleşdirmek we gönükdirmek üçin esas bolýar. Geljek bir aýyň dowamynda topar 18 surat ýeke ýyldyz bolýança aýna segmentlerini kem-kemden sazlar.

“Webb topary, surata düşmek we teleskopy deňleşdirmek boýunça ilkinji ädimleriň nähili dowam edýändigine begenýär. Lightagtylygyň NIRCam-a girýändigini görüp begendik «-diýip, NIRCam guralynyň esasy derňewçisi we Arizona uniwersitetiniň astronomiýa professory Markia Rieke aýtdy.

Bu şekil mozaikasy, HD 84406 ady bilen tanalýan Ursa Major ýyldyzlar toplumynda teleskopy görkezmek arkaly döredildi. Bu ýyldyz aňsat kesgitlenýänligi we fonuny azaltmaga kömek edýän şuňa meňzeş ýagtylygyň beýleki ýyldyzlary bilen köp bolmadyklygy sebäpli ýörite saýlandy. bulaşyklyk. Mozaikanyň içindäki her bir nokat, ony ele alan degişli aýna segmenti bilen bellik edilýär. Bu başlangyç netijeler garaşyşlara we simulýasiýalara gabat gelýär. Karz: NASA

2-nji fewralda başlanan suraty almak prosesinde Webb ýyldyzyň çak edilýän ýeriniň töwereginde 156 dürli pozisiýa bellendi we NIRCam-yň 10 detektoryny ulanyp, 54 gigabaýt çig mal bolan 1,560 surat döretdi. Tutuş proses 25 sagada golaý dowam etdi, ýöne bellemeli zat, obserwatoriýa ilkinji alty sagadyň we 16 täsiriň içinde maksatly ýyldyzy her aýna segmentinde tapyp bildi. Soňra bu suratlar, her bir esasy aýna segmentiniň goluny bir çarçuwada alýan ýeke, uly mozaikany öndürmek üçin birleşdirildi. Bu ýerde görkezilen suratlar, has uly mozaikanyň merkezi bölegi, 2 milliard pikselden gowrak ullakan şekil.

«Bu ilkinji gözleg, Aýyň ululygyndaky bir meýdany öz içine aldy, sebäbi segment nokatlarynyň asmanda ýaýramagynyň mümkindigi» -diýdi. “Ilkinji günde gaty köp maglumat almak Webb-iň ähli ylmy amallaryny we Eartherdäki maglumatlary gaýtadan işleýiş ulgamlarynyň kosmosdaky obserwatoriýa bilen ilkibaşdan oňat işlemegini talap etdi. Şol gözlegiň başynda merkeziň golaýynda ýerleşýän 18 segmentiň hemmesinden ýagtylyk tapdyk! Bu aýnany deňleşdirmek üçin ajaýyp başlangyç nokady. ”

 «Nasa»- nyn resmi You tube kanaly:

Webb obserwatoriýasy Maýkl MakElwain: «Webb-i kosmosa çykarmak elbetde tolgundyryjy waka boldy, ýöne alymlar we optiki inersenerler üçin bu ýyldyzdan ýagtylyk ulgamyň üsti bilen detektoryň üstünden geçip barýarka iň ýokary pursat» -diýdi.

Öňe gitmek bilen, Webbiň şekilleri beýleki üç guralynyň göz öňünde tutulan kriogen iş temperaturasyna ýetip, maglumatlary ele alyp başlansoň has düşnükli, has jikme-jik we has çylşyrymly bolar. Ilkinji ylmy şekilleriň tomusda dünýä ýaýramagyna garaşylýar. Webbiň işleýän teleskopdygyny tassyklaýan bu uly pursat bolsa-da, dört guralynyň hemmesini ulanyp, obserwatoriýany doly ylmy işe taýýarlamak üçin ýakyn aýlarda edilmeli işler kän diyip bellap geçti.

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий