Tehnologiýa

Android telefonlarynda gizlin kodlar! Näbelli menýulara nädip girmeli?

Android telefonlarynda gizlin kodlar!

“Android” telefonlaryndaky gizlin howpsuzlyk kodlarynyň kömegi bilen enjamyň gözleg ekranyndan köp dürli reesime girip bilersiňiz. Ine jikme-jiklikler …

Häzirki wagtda iň ýakyn bäsdeşinden azyndan iki esse köp ulanyjy bolan “Android” ykjam operasiýa ulgamy käbir gizlin howpsuzlyk kodlaryny öz içine alýar. Şeýlelik bilen, enjamyň IMEI salgysyny, paket maglumatlaryny sorap bilersiňiz, synag menýusyna girip bilersiňiz we ş.m. Onda, bu gizlin kodlary.

Android telefonlarynda nädip ulanmaly?

“Android” enjamyňyz bar bolsa, aşakda paýlaşan kodlarymyzy telefonyňyzdaky gözleg bölümine ýazyp, dürli menýulara, sazlamalara we maglumatlara girip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, dürli reesimleri işjeňleşdirip boljak bu kodlaryň käbiri öndürijileriň öz interfeýsleri sebäpli her telefonda işlemezligini bellemelidiris.

Mundan başga-da, ikinji el smartfonyny satyn alanyňyzda, köp adam ekrandan gürleýjä çenli enjamyň dürli aýratynlyklaryny barlamak üçin bu synag kodlaryny ulanýarlar. Mundan başga-da, reesimleriň arasynda enjamy täzeden düzmek ýaly ýörite giriş kodlarynyň maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolup biljekdigini göz öňünde tutup, muny etmezden ozal ätiýaçlyk etmegi göz öňünde tutuň.

Android gizlin kodlary

Показывает IMEI телефона: *#06#
Информационное меню: *#0*#
Информационное меню: *#*#4636#*#*
Информация о камере: *#*#34971539#*#*
Версия программного обеспечения FTA: *#*#1111#*#*
Версия ПО КПК: *#*#1234#*#*
Информация о программном и аппаратном обеспечении: *#12580*369#
Статус блокировки устройства: *#7465625#
Mac-адрес: *#*#232338#*#*
Версия с сенсорным экраном: *#*#2663#*#*
Версия оперативной памяти: *#*#3264#*#*
Адрес Bluetooth: *#*#232337#*#
Аппаратная версия: *#*#2222#*#*
Версия программного обеспечения и информация об обновлении: *#*#44336#*#*

Synag kodlary:

Настройки диагностики: *#9090#
ХСДПА: *#301279#
Настройки записи USB: *#872564#
Сброс до заводских настроек: *#7780#
Полный сброс настроек: *2767*3855#
Повесить трубку: *#*#7594#*#*
Включить режим журнала дозвона: *#*#8351#*#*
Отключить режим журнала дозвона: *#*#8350#*#*

Bu mesele barada näme pikir edýärsiňiz? Öň paýlaşan bu Android telefonlarymyzdaky gizlin kodlardan haýsydyr birini ulandyňyzmy? Pikirleriňizi Gorogly.com teswirlerde paýlaşmagy ýatdan çykarmaň!

Habary paýlaşyň: