AITehnologiýa

ChatGPT-4, ChatGPT-iň täze ýüregi

Beýleki gün, ChatGPT-ni döreden OpenAI, ChatGPT-4 modelini yglan etdi. ChatGPT-4, iň ösen emeli intellekt modeli.

Birnäçe sagat öň OpenAI täze dil modeli ChatGPT-4 bilen tanyşdyrdy. Köp modally gurluşa eýe bolan täze emeli intellekt modeli, öňki wersiýasy GPT-3.5 bilen deňeşdirilende käbir möhüm özgerişliklere eýe boldy. Bar bolan ýalňyşlyklaryndan arassalanan emeli intellekt indi wizual girişleri kabul edýär we ulanyş ssenarisini çäksiz edýär.
ChatGPT we Dall-E ýaly emeli intellekt gurallaryna eýe bolan OpenAI eýýäm GPT-4 ýerleşdirdi. Öňki habarlarymyzda belläp geçişimiz ýaly, GPT-4 birnäçe wagt bäri Microsoft-yň täze Bing-de boldy. Indi ChatGPT Plus wersiýasyndaky garaşma sanawy arkaly hemmeler üçin elýeterli.

OpenAI, täze GPT-4-iň näme edip biljekdigini görkezmek üçin demo çäresini taýýarlady, çäklendirilmedik ulanyş ssenarilerine gapy açdy. Bu gapydan girip-girmezligiňiz size bagly, ýöne GPT-4 haýsy iş bilen meşgullanýandygyňyza garamazdan size peýdaly bolup biler. Beýleki tarapdan, jogaplaryň takyklygy barada duýduryşlar dowam edýär.

GPT-4 näme edip biler?

GPT-4 henizem emeli intellekt modeli we AGI diýip kesgitleýän “emeli umumy akyl” bolmakdan uzakda. That’söne bu kemçilik däl, GPT-4 ajaýyp “tehnologiýa”. Mysal üçin, GPT-4 bilen 1972-nji ýylda öndürilen iň gadymy arka oýunlarynyň biri bolan Pongy ýasamak üçin bary-ýogy 60 sekunt gerek. Diňe Pong ýaly oýun döretmek isleýän modelimden, iň gowy dil haýsy? Şeýle hem, “Replit-i gurmak üçin ulanasym gelýär” diýen soragy bermek, oýun oýnamak üçin ýeterlikdir. Şeýle-de bolsa, edilip bilinjek zatlar munuň bilen çäklenmeýär.

Aklawçy bolup biler

Öňki habarlarymyzda DoNotPay atly inisiatiwanyň emeli intellektiň aklawçysy bolup hyzmat etjekdigini aýdypdyk. GPT-4 bilen iş faýly döretmek üçin birnäçe minut gerek. Bir mysalda, GPT-4 bilen işleýän ChatGPT, spam jaň edýän birine garşy federal kazyýet işi talap edilýär. Şeýle hem kazyýetde talap edilýän öwezini dolmagyň 1500 dollardygy aýdylýar. Birnäçe sekuntdan ChatGPT size faýl berýär.

ChatGPT garşydaş chatbot gelýär: Google Bard

Suratdan web sahypasyna

Bu ýeterlik täsirli bolmasa, OpenAI-nyň demo çäresinde görkezen ulanylyşy bar. GPT-4, kiçijik kagyzyň üstünde el bilen çekilen eskizi işleýän web sahypasyna öwrüp biler. Sebäbi, ýokarda aýdyşymyz ýaly, GPT-4 wizual girişleri kabul edip biler. Şonuň üçin soraga şekil goşmak bilen modelden şuňa meňzeş bir zat etmegini ýa-da suraty düşündirmegini haýyş edip bolýar. Bu ssenariýada azajyk degişme web sahypasy ýasaldy.

Derman serişdelerini açyp biler

GPT-4 has köp “gözleg” gurluşyna eýe. Mysal üçin, GPT-4-den neşe tapylmagyny haýyş edip bolýar. Bar bolan dermanlary GPT-4-e bermek we şuňa meňzeş häsiýetli birleşmeleri tapmagyny we patent berilmezligini talap etmek mümkindir. Tapylan birleşmeler bilen üpjün etmek üçin sargyt görnüşi hem döredilip bilner. Bu aýratynlyk, seredýän burçuňyza baglylykda erbet aýratynlykdyr. Bu aýratynlygyň zyýanly ulanylmagy mümkindir, ýöne ahlak gymmatlyklaryna laýyklykda ulanylsa, uly netijeleriň ýüze çykmagy gutulgysyzdyr.
Şertnamalar bilen gowy bolmasaňyz, GPT-4 halasgäriňiz bolup biler. Bir mysal, Ethereum şertnamasynyň kemçiliklerini soraýar we model kemçilikleri, peýdalanyp boljak ýerleri we birnäçe sekundyň içinde peýdalanmagyň usullaryny görkezýär.

Tanyşlyk programmalaryny gowulandyryp biler

GPT-4 bilen has şahsylaşdyrylan, maksatly mahabatlar durmuşymyza girýän ýaly. Aslynda munuň kiçijik bölegini tanyşlyk programmasynyň mysalynda görýäris. Ulanyjylaryň maglumatlaryň girizilmegini seljerip, iň takyk gabat gelmegini üpjün edýär.

Sözümiň ahyrynda, GPT-4 düýpgöter täzelik diýip biljek däl, ýöne GPT-3.5 modeline tonna zatlaryň goýlandygyny aýdyp bilerin. “Pong” oýny, ýylan oýny, kazyýet faýly ýasaýarsyňyzmy ýa-da eskiziňizi hakyky web sahypasyna öwüriň. Saýlawlar gaty giň.

Beýleki tarapdan, öňki wersiýalardaky käbir möhüm gowşaklyklar düzedildi. Duýgur soraglara has ünsli bolmak bilen, GPT-4 düşünjeden has azat we zorlugy azaltdy. “OpenAI” täze modeliň kämil däldigini, şonuň üçin zyýanly gepleşikleri görmegiň mümkindigini hem nygtaýar. Mundan başga-da, “maglumatlaryň takyklygy” böleginde gowulaşmalar bar bolsa-da, çykyşyň takyklygyny barlamak we ýalňyş bolup biljekdigini göz öňünde tutmak möhümdir. Has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky demo wideosyna tomaşa edip bilersiňiz ýa-da çeşme bölüminde GPT-4-iň tehniki hasabatyny gözden geçirip bilersiňiz.

Çeşme: https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın